Samenvattingen Een hydro-meteo-informatiesysteem voor de Oosterschelde: het project HISTOS Voor de informatie-inwinning en -verspreiding op hydraulisch en meteorologisch gebied is bin nen de organisatie die de bouw van de storm vloedkering voorbereidt een afzonderlijk project opgezet, HISTOS genaamd. Deze organisatie werkt tevens ten dienste van de bouw van de compartimenteringsdammen. Het opstellen van meldingen aangaande de werkbaarheid, studie van de waterbeweging in het Oosterscheldebekken, vooral ten dienste van de milieubewaking, en conditiebewaking van de stormvloedkering, wanneer die eenmaal gereed is, kunnen worden genoemd als de be langrijkste opdrachten waaraan HISTOS moet voldoen. Als centrale post in het informatiesysteem is het kantoor van de Deltadienst te Zierikzee aange wezen. Het project voorziet in een nauwe sa menwerking met het KNMI. Resultaten van de caissonproeven op Neeltje Jans Bij het onderzoek naar de stabiliteit van de stormvloedkering is onder meer gebruik ge maakt van modelproeven op grote schaal op het werkeiland Neeltje Jans. Daarmee wilde men tevens meer in het algemeen onderzoek doen naar het verschijnsel van bodemverwe- king, en de juistheid van gangbare reken technieken testen. De prognose ten aanzien van de stabiliteit van de stormvloedkering kon op grond van deze proeven aanzienlijk gunstiger worden gemaakt. Over de andere onderdelen van de proef is nog wetenschappelijke discussie gaande. Wel is gebleken dat een constructie op een onverdichte ondergrond en zonder drempel nog eerder zou bezwijken dan op grond van be rekeningen was voorspeld. Het ontwerp van de schuiven voor de storm vloedkering in de Oosterschelde De schuiven voor de stormvloedkering moeten voldoen aan bepaalde hydraulische voorwaar den en technische eisen. De waterstanden en golfhoogten die ze moeten kunnen weerstaan, worden in het artikel opgesomd. Ze zijn zo geko zen dat de kans op overschrijding ervan dezelf de is als bij de andere primaire zeeweringen in Zeeland, namelijk 2,5 x 10"4 per jaar. Deze bijdrage vermeldt voorts een menigte de tails met betrekking tot de beplating, de draag- systemen, de ophanging en de glijdvlakken en sponningen van de schuiven. De bedrijfszeker heid van de bewegingswerken moet de kans op falen kleiner maken dan 2 x 10"3 per jaar. De vormgeving, inrichting en landschappelijke inpassing van de stormvloedkering en de com partimenteringsdammen De stormvloedkering en de compartimente ringsdammen kunnen behalve een waterkeren- de functie ook nog een recreatieve functie, een belevingsfunctie, een verkeersfunctie en een ecologische functie hebben. Het is de bedoeling dat deze functies ook in het ontwerp en de aan kleding van de werken tot uitdrukking komen of later nog kunnen komen. Een aantal voor dit doel opgerichte projectgroepen heeft in ver band hiermee voorstellen gedaan voor de leng te- en dwarsprofielen, de situering van de we gen en de aankleding van de dammen en van het sluiseiland in de Oesterdam. In dit artikel 541

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1979 | | pagina 53