Vorderingen n de periode 1 januari- 1 juli 1979 A. De werken van het Deltaplan Volkerak Op 26 september 1978 werden de beplantingen aan weerszij de van de noordelijke voorha ven aanbesteed. Nog in het na jaar werden de terreinen door de aannemer, het Bureau voor Tuin-en Landschapsverzor ging te Haaren, plantgereed gemaakt. Daarna volgde een lange en strenge winterperiode. Vanwege de plaatselijk slechte ondergrond moesten extra ontwateringsvoorzieningen worden getroffen. Het is daar om niet gelukt de terreinen nog in het seizoen 1978/1979 te beplanten. Met de aanne mer is een wijzigingsovereen komst gesloten, om het werk later af te maken. Inmiddels is een deel van de beplanting in kwekerijverband in de grond gezet; in het sei zoen '79/'80 zal het verder wor den uitgeplant. Philipsdam Damaanzet Bij de bouw van een eerste aanzet voorde Philipsdam is aan het begin van het jaar bij na twee maanden vorstverlet opgetreden. Op 26 februari werd het werk hervat. Het laat ste zinkstuk voor de bodembe scherming kon toch op 24 april worden afgezonken en bestort. Er werd totaal 225 000 m2 be zonken. Ook het zandbedrijf voor de damaanzet kon eind april worden voltooid. Daarna werd het zand geprofileerd en verdicht. De zandoppervlakken zijn met gras ingezaaid en met stro ingeëgd om de verstui ving te beperken. De aange brachte kleibekledingen kon den in mei worden ingezaaid. Uiteindelijk kon het werk op 28 mei, drie maanden voor de of ficiële datum, worden opgele verd. Damvak plaat van de Vliet Dit nieuwe werk sloot aan op bestaand werk, zodat daarvan eerst de verdedigingscon structies moesten worden op geruimd. Daarna begon de cutterzuiger 'Sliedrecht' de oostelijke voorhaven op diepte te brengen. Met het materiaal werden de noordelijke en de zuidelijke ha- vendam, alsmede het damvak zelf, opgespoten. De haven- dammen zijn nu gereed, op de bekleding met asfaltbeton en steenasfalt na. In het damvak en de omkading van het lage bekken zit het zand gedeeltelijk op hoogte. De cutterzuiger heeft de ooste lijke voorhaven geheel en het lage bufferbekken gedeeltelijk op diepte gebracht. Gezien de totale zandbalans van de Phi lipsdam is besloten niet meer zand uit het bekken te winnen, maar nu de westelijke voorha ven aan te spreken. De omkading van het lage bek ken blijft tijdens de bouwva- kantie op één plaats open; daarna zal hij worden gesloten met zand. Tijdens de sluiting zullen metingen verricht wor den van de optredende stroomsnelheden, het stroom beeld en de zandverliezen, een enanderom meer inzicht te krijgen in het verschijnsel zandsluiting. Op het damvak is het werkter rein voor de bouw van de schutsluizen inmiddels inge richt. Voor de betonmortelin- stallatie werd een onderbouw geconstrueerd, er zijn losstei- gers aangelegd voor zand, grint en cement, en terreinen in gericht voor het buigen en vlechten van wapeningsstaal. Met de aanleg van werkwegen is een begin gemaakt. De bron bemaling is in werking gesteld, zodat de bouwput midden mei droogviel. Daarna werd een laag slib verwijderd; toen kon worden begonnen met het grondwerk voor de rio len van hetzout/zoetschei- dingssysteem. Bij de noordelij ke sluis bleek het nodig eerst een deel van de ondergrond te verdichten. Oesterdam In de verslagperiode werd in het wingebied klei ontgraven en ter plaatse op ruggen gezet. Tot midden april is men bezig geweest om het werkterrein op de Molenplaatte ontwate ren. Hiertoe werden sloten ontgraven en duikers in het terrein gelegd. Daarna kon worden begonnen met het ontgraven van zand, dat door middel van drooggrondtrans- port werd overgebracht naar en verwerkt in de dam door het Kreekrak. Tevens kwam de aanvoer van mijnsteen op gang. Dit materiaal werd met behulp van een splijtbak ver werkt tot een mijnsteenkade in het diepste gedeelte van de dam. De dam is nu gereed tot N.A.P. +3 m; gedeeltelijk wordt hij beschermd met kunststofweefsels met rietmat, met daarop een bestorting. Het werkeiland werd aanbe steed op 10 april. Van de in schrijvers hadden sommigen een alternatief plan voor een deel van het werk. Gunning geschiedde aan de goedkoop ste alternatieve inschrijver, Van Oord-Utrecht N.V. te Odijk. Van Oord's alternatief bestaat uit een werkwijze waar bij een deel van de mijnsteen- perskaden vervalt. Van de op gespoten zandkaden zal later dat deel dat buiten het profiel valt, worden verwijderd en als- 545

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1979 | | pagina 57