dan ook in het ontwerp niet voorzien. Bij flauwe taluds en geringe ontgrondingen is de kans op grondmechanische instabiliteiten van belangrijke omvang, zoals zettingsvloeiin gen, zeer klein. Wel kunnen lokaal kleine afschuivingen optreden, maar die zijn eenvou dig te repareren, terwijl ze de stabiliteit van de constructie als geheel niet in gevaar brengen. Het is essentieel dat de voorgeschreven netto-zandproduktie ook inderdaad wordt gehaald. De werkzaamheden op het stort dienen zo te worden georganiseerd dat de zandproduktie zo effectief mogelijk wordt benut ten behoeve van de voortgang van het werk. Hiertoe zullen onder meer perskaden worden opgezet en onderhouden tot aan de waterlijn. Het eindresultaat voor onderdeel A van de hoofdfoutenboom (figuur 9), dat van belang is voor het ontwerp, wordt vergezeld van een kwantificatie, weergegeven in fig. 18. De berekende faalkansen geven geen reden tot bezorgdheid. Verscheidene oorzaken van niet te voorziene aard kunnen de uitvoering langer doen duren dan gepland. Er kunnen afwijkingen optreden van de waarden die in de berekeningen zijn gehanteerd met betrekking tot de korreldiame ter, de stroomsnelheden, de zandproduktie, het stroombeeld, de taluds van de sluitkade, de bodemruwheid, enzovoort. Met probabilistische berekeningen zijn de spreiding in de uitvoerings duur en de benodigde totale zandhoeveelheid benaderd. Voor alle relevante parameters werd een spreiding aangenomen op basis van onderzoekgegevens of praktijkervaring. Het eindresultaat van deze berekeningen is samen gevat in het onderstaande overzicht. We herinneren eraan dat bij het onderzoek naar de spreiding de overgang van het normale getij naar het gerekte getij plaatsvindt op het moment dat het verlies per getij gelijk is aan de helft van de produktie. Theoretisch is de standaardafwijking van het maximumverlies dan ook gelijk aan 0. Bij zandverliezen groter dan de verwachtingswaarde zal eerder, dat wil zeggen bij een groter sluitgat, op het volgende gebruiksscenario van de stormvloedkering moeten worden overgestapt, met als gevolg dat langer zal worden gewerkt met gerekt en geknepen getij. Hier wordt in het midden gelaten in hoeverre dit uit een oogpunt van milieu en visserij aanvaardbaar is. Figuur 19 geeft een totaaloverzicht van de faalkansen. De totale faalkans van de zandsluiting, de kans dat de sluitingsduur uitloopt met 2 weken of meer, wordt geschat op 1 Verder is te zien dat de kansen evenwichtig verdeeld zijn over de onderscheiden ongewenste gebeurtenissen. Bij de uitvoering is bijzondere zorgvuldigheid vereist bij het gebruik van de stormvloedkering ten behoeve van de zandsluiting. Rekening moet worden gehouden met de randvoorwaar den vanuit het milieu en de visserij; daarnaast dient zo goed mogelijk te worden voldaan aan de eisen die de geplande zandsluiting stelt. Men moet kunnen inspelen op onvoorziene omstandigheden die zich ten tijde van de sluiting kunnen voordoen; bijvoorbeeld extreme waarden van het zoutgehalte, de watertemperatuur of de luchtvochtigheid, in verband met het uitdrogen van de platen. Ook wanneer de uitvoering van de zandsluiting tegenvalt, moet worden nagegaan of bijstelling van een stormvloedkeringsscenario mogelijk is. Een en ander vraagt om meet- en waarne mingssystemen en om operationele mathema tische modellen waarmee op grond van de nieuwste gegevens het verloop van de zandver liezen kan worden gevolgd en korte-termijn- prognoses kunnen worden gegeven voor het getij en andere parameters. De uitvoering zelf zal door een team van deskundigen worden begeleid. Na voltooiing van de sluiting wordt de sluitkade afgewerkt tot het definitieve dwarsprofiel. Max. verlies (m3/getij) Verwachtingswaarde fl 78000 standaardafwijking (j 0 Sluitings- Totale zand- duur hoeveelheid (uur) (m3) 450 5,7.106 125 1,5.106 24

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1985 | | pagina 26