WERKEILAND OPPERVLAKTE DOORSTROOMPROFIEL T.O.V. N.A.P. 4700 m2 25. P= 1,5.10"3 P <0,1.10*3 P 0,5.10~3 P 10": STORMVLOEDKERING DICHT OPENING IN STORMVLOEDKERING 6000 STORMVLOEDKERING OPEN 2000 3000 OPPERVLAKTE SLUITGAT IN m2 T.O.V. N.A.R -H 26. genomen om erosie van de oever beneden de stortpijp te voorkomen. Het eindresultaat voor onderdeel A van de hoofdfoutenboom (figuur 9), wordt weergege ven in figuur 25. De berekende faalkansen geven evenals bij de ontworpen Krammerslui- ing geen reden tot bezorgdheid. Het eindresultaat van probabilistische bereke ningen om de spreiding in de uitvoeringsduur en de benodigde totale zandhoeveelheid te <unnen bepalen, is hieronder samengevat. Fig. 24. Bouwfasen van de zandsluiting Fig. 25. Gekwantificeerde foutenboom. P: faalkans Fig. 26. Zandverliezen als functie van het doorstroom profiel bij de opeenvolgende scenario's voor de stormvloed kering Max. verlies Sluitings- totale (m3/getij) duur zandhoeveelheid (uur) (m3) Verwachtingswaarde II 62 000 220 2,2.10® standaardafwijking a 0 40 0,4.10® 27

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1985 | | pagina 29