r £t CU P 5.10-3 P=3.10"3 P 7.10"4 P=<10-'1 P 10"4 p.m. P !0-3 scenario voor de stormvloedkering. Theoretisch is de standaard-afwijking van het maximale verlies gelijk aan 0; praktisch is dit niet juist, onder andere als gevolg van onnauwkeurighe den bij de bepaling van produktie en verlies. De totale faalkans is klein, vergeleken met die van het Krammer zowel als met die van de steensluiting. De kans op overschrijden van een grenstoestand heeft voor de beide zand- sluitingen dezelfde orde van grootte; bij de steensluiting is die echter een factor 10 hoger. De berekende faalkansen geven geen aanleiding tot bijstelling van het ontwerp of tot bijzondere maatregelen bij de uitvoering. 2 WEKEN VERTRAGING IN BOUWTIJD Fig. 27. Gekwantificeerde hoofdfoutenboom Tenslotte wordt in figuur 27 het totale overzicht aan faalkansen gepresenteerd. De standaardafwijking van het maximale verlies is niet relevant. Het grootste verlies dat naar verwachting zal optreden is gelijk aan de helft van de zand produktie. Zodra overschrijding dreigt, wordt overgestapt op een ander

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1985 | | pagina 30