Kostenramingen en prijsvorming Bij de raming van de kosten van de hiervoor omschreven sluitingen werd de bij de Delta dienst gebruikelijke methode van kostprijsbere kening toegepast. Dat wil zeggen dat bij elk ontwerp de te verwerken hoeveelheden materiaal worden bepaald, en de uitvoerings wijze en de materieelinzet aangegeven. De totale hoeveelheden materiaal bestaan uit de netto benodigde hoeveelheden, vermeerderd met de geschatte verliezen. Zij vormen de basis voor de berekening van de duur van de inzet van het materieel. Hierbij wordt uitgegaan van gemiddelde netto-uurprodukties en een gemiddelde werkcoëfficiënt, die bepaald is aan de hand van jarenlange ervaring; de werkcoëf ficiënt is gedefinieerd als de verhouding tussen bruto- en netto-produktie. Per verwerkings- en/of leveringspost worden tenslotte de kosten berekend door de duur van de inzet van het materieel te vermenigvuldigen met de prijs per tijdseenheid, en hierbij vervolgens de eventuele aankoopkosten van het materiaal op te tellen. De geraamde totale kosten worden vermeerderd met bepaalde vaste percentages voor hoofdkan toorkosten en winst, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen leveringen, eigen werk en werk in onderaanneming. Het zal duidelijk zijn, dat hier alleen het principe van de kostenramingsmethode is uiteengezet, en dan nog zeer globaal. Verder kan worden opgemerkt dat de toegepaste methode alleen een gemiddelde verwachtingswaarde van de geraamde kosten oplevert. Ten behoeve van een realistische benadering van de prijs waarvoor een bepaald ontwerp zal worden gerealiseerd, dient tenslotte nog rekening te worden gehouden met de financiële aspecten van technische risico's, met economi 38 sche onzekerheden en met marktaspecten. Eén van de doelstellingen van de risico-analyse is de technische risico's uit te drukken in geld. Daartoe wordt het financiële risico gedefinieerd als de verwachtingswaarde van de schade: het produktvanfaalkansen schade. In detechnische risico-analyse is als belangrijkste gebeurtenis in defoutenboom een betrekkelijk willekeurige vertraging van het werk gekozen van enkele weken. Tevens is de kans op deze vertraging door drie van de vier of vijf mogelijke oorzaken vastgesteld. Indien nu tevens de schade kan worden benaderd die geleden wordt bij het optreden van elk der oorzaken, is een financiële waardering van de technische risico's mogelijk. De benadering van de schade zal voor elk der oorzaken anders zijn. In wat volgt wordt hiervoor een aanpak ontwikkeld. Indien tijdens een bouwfase de grenstoestand wordt overschreden, houdt dat in dat delen van de constructie in aanbouw bezwijken. Men kan s daarbij denken aan een afschuiving, een doorbraak van de sluitkade, een zettingsvloeiing of erosie van de bodembescherming. Zo'n calamiteit heeft in het algemeen twee schade posten tot gevolg. Ten eerste moet de schade die rechtstreeks het gevolg is van het bezwijken, worden hersteld. Dit betekent extra inzet van mensen, materieel en materiaal, die sterk afhangt van de omvang van de calamiteit. In geld uitgedrukt zal het benodigde bedrag voor dit schadeherstel ergens liggen tussen de één en de tien miljoen gulden. Herstel van een afschuiving zal goedkoper zijn dan reparatie van een doorbraak. Ten tweede belemmert zo'n gebeurtenis gedurende een bepaalde periode veelal de normale voortgang van het werk. De loonkosten en de huur van het materieel lopen evenwel door. Als tweede oorzaak van een ernstige vertraging beschouwen we het ernstig falen van een stuk materieel: het zinken van een steenstorter, brand aan boord van een zuiger, en dergelijke voorvallen. Ook hier is sprake van directe en indirecte schade. De eerste post zal zeker gedekt worden door een verzekering van de eigenaar van het materieel. Derhalve speelt alleen de tweede schadepost een rol, de vertraging van het totale werk. De beschouwingen rond de derde oorzaak van vertraging, de normale stochastische afwijking van de produktiecapaciteit en van de eventuele verliezen, leiden in beginsel tot de verwachtings waarde en de spreiding van de totale duur van de uitvoering als voorgesteld in figuur 38. De benadering van de financiële onzekerheid dievoortvloeituit de spreiding inde uitvoerings-

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1985 | | pagina 40