Gevolgde aanpak De damvakken die nog aangelegd moeten worden, zullen hoofdzakelijk bestaan uit zand. Dit is een goedkoop materiaal, dat in de onmiddellijke omgeving van het werk kan worden gewonnen. Door zand te gebruiken in plaats van te importeren steen of speciaal te vervaardigen betonblokken, kunnen aanzienlijke kostenbesparingen worden bereikt. Door de toepassing van zand is tevens het grootste gedeelte van het damvak gerealiseerd zodra de sluitkade is aangelegd. Bij een sluitkade van steen of betonblokken dient daarna nog bijna het gehele damvak te worden opgespoten. Door het ontwerp zo in te richten dat het werk kan worden uitgevoerd met behulp van traditioneel materieel kunnen verdere kostenbe sparingen worden bereikt. Het voorschrijven van weinig voorkomend of nog te ontwikkelen materieel kan sterk kostenverhogend werken. Ook het voorschrijven van zeer grote verwer kingscapaciteiten is ongunstig, omdat dan een te groot beroep wordt gedaan op de markt. Dit is bijvoorbeeld een van de redenen waarom is afgezien van een simultane zandsluiting van het Krammer en het Tholense Gat. De aanwezigheid van de stormvloedkering ten tijde van de uitvoering van de sluitingen schept de unieke situatie dat de waterstanden en stroomsnelheden op het Oosterscheldebekken kunnen worden beïnvloed. Het wordt daardoor mogelijk om beide hoofdgeulen met zand te sluiten. Om onverantwoorde risico's voor het milieu en de visserij te vermijden dient van de stormvloedkering een weloverwogen gebruik te worden gemaakt. Gezocht wordt naar een systeem waarmee de beïnvloeding van het getij tijdens de sluiting van het Krammer kan worden aangepast aan de heersende omstan digheden en de behoefte. Met het oog op kostenbesparingen is het in het algemeen zeer lucratief om werk met werk te maken. Waar mogelijk is dit principe toegepast; dit is vooral bij de Philipsdam het geval. Om tot optimale oplossingen te komen zijn uitgebreide risico-analyses uitgevoerd van het ontwerp, de uitvoering, de planning en de kosten. Tevens is grote aandacht geschonken aan het gebruik van de stormvloedkering ten behoeve van de zandsluitingen in relatie tot het milieu en de visserij. Fig. 2. Tijdschema voor de voltooiing van de comparti- menteringswerken PHILIPSDAM VERDIEPEN WESTELIJKE VOORHAVEN DUW VA ARTSLUIZEN DOORGRAVEN RINGDIJKEN DUWVA ARTSLUI ZEN EN AANLEG DAMVAK SLAAK DOORGRAVEN WESTELIJKE RINGDIJK JACHTEN SLUIZEN ÉN KANAAL SLAAK SLUITING SLAAK EN DAMAANZET KRAMMER SLUITING EN DAMVAK KRAMMER AFWERKING SLUIZENCOMPLEX EN WEG AANSLUITING GREVELINGENDAM OESTERDAM DAMVAK SPEELMANSPLATEN I DAMVAK SPEELMANSPLATEN II DOORBAGGEREN RINGDIJKEN BERGSE-DIEPSLUIS THOLENSE GAT IN GEVAL VAN STEENSLUITING ZANDDREMPEL EN BODEMBESCHERMING THOLENSE GAT LEVERING VAN STEEN T.8.V. STEENSLUITING ZANDSLUITING EN DAMVAK MAROLLEGAT STEENSLUITING EN DAMVAK THOLENSE GAT THOLENSE GAT (IN GEVAL VAN ZANDSLUITING) ZANDSLUITING EN DAMVAK MAROLLEGAT ZANDSLUITING EN DAMVAK THOLENSE GAT 5

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1985 | | pagina 7