Een voorspelsysteem voor stroomsnelheden in de omgeving van de as van de stormvloedkering In voorgaande artikelen in de Berichten 93 (augustus 1980) en 102 (november 1982) werd de operationele waterloopkundige begeleiding behandeld die het Hydro-Meteo-Centrum biedt bij de bouw van de stormvloedkering in de Oosterscheldemond. Daarbij stonden de korte-termijnverwachtingen van meteorologi sche en hydraulische omstandigheden centraal. Maar niet alleen deze korte-termijnverwachtin gen ten behoeve van de uitvoering zijn bij de bouw van de kering van belang. Voor het ontwerp van de kering, in het bijzonder de dimensionering van de verschillende constructies en de sterkte-eisen die worden gesteld aan het werkmaterieel, is er behoefte aan een lange-termijnverwachting vanaf drie maanden tot jaren vooruit. Ten behoeve van de planning - bepaling van werkbaarheidspercentages - en werkvoorberei ding heeft men een middellange-termijnver- wachting van de hydraulische omstandigheden nodig, vanaf een week tot een paar maanden vooruit. Meteorologische parameters zijn op die termijnen niet voorspelbaar, en dus evenmin de golven. De invloed van deze grootheden op bijvoorbeeld de werkbaarheidspercentages kan slechts met behulp van statistische modellen geschat worden op basis van waarnemingen gedurende de afgelopen jaren. Voor het opstellen van verwachtingen voor de stroom snelheden zijn in de afgelopen jaren zowel hydraulische als wiskundige modellen ontwik keld. In de periode 1982-1983 zijn al die modellen samengevoegd tot één voorspelsys teem, dat in principe zowel voor de lange-, de middellange- als de korte-termijnverwachting bruikbaar is. Dit heeft het grote voordeel dat een eenduidige controle van het voorspelsys teem kan worden bereikt. Noodzakelijke aanpassingen van onderdelen van het voorspel systeem - geometrische grootheden, model coëfficiënten en ijkfactoren - hebben dan tegelijk effect in alle soorten van voorspellingen. Het voornaamste onderscheid tussen de toepassingsgebieden wordt gevormd door de invoer van het systeem. Bij de lange-termijn- verwachting bestaat die uit de statistiek van het Fig. 1Indeling naartermijnen van het voorspelsysteem Fig. 2. Schematisch overzicht van het voorspelsysteem termijn kort middellang lang verticaal getij astronomisch getij en windopzet astronomisch getij statistiek van getij en windopzet of specifiek getij bouwfase van de kering huidige bouwfase huidige of toekom stige bouwfase toekomstige bouwfase doel van de voorspelling operationele be geleiding werkvoorbereiding ontwerp randvoorwaar den, sterkte-eisen, over- levingscondities en werkbaarheid; cyclustijd beschouwingen resultaat van de voorspelling snelheidskromme snelheidskromme extreme snelheden of standaard-snelheids- kromme termijn 12- 36 uur week - 1 a 2 maanden 1/2 jaar - jaren 58

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1985 | | pagina 12