Samenvattingen V Dltooiing van de stormvloedkering achter g jsloten schuiven C m de laatste werkzaamheden aan de storm- v oedkering te vergemakkelijken zullen de drie s roomgeulen tijdelijk geheel of gedeeltelijk v\ orden afgesloten. Hoe dit moet worden a ngepakt is van tevoren uitvoerig onderzocht. C bodembescherming bij voorbeeld wordt d ior zo'n manoeuvre onder bepaalde omstan- d gheden zwaar belast, en er kan ongewenste e osie of aanzanding plaatsvinden op de p aten. D gevolgen voor de werkbaarheid van het rt aterieel en voor de bodembescherming v\ rrden onderzocht in het fysisch model 1:80 v, n de Oosterscheldemond. De meest gunstige sl litingspatronen werden geselecteerd, en een pl in opgesteld voor de verzwaring van de be demverdediging. In mathematische modellen w rd berekend wat voor gevolgen de maatre- gi len zouden hebben voor het milieu en de vi serij. Onherstelbare schade zal in ieder geval n t worden aangericht. Een probleem vormt al een nog de sluiting van de gehele kering die nc dig zal zijn voor het plaatsen van bovenbalken in het midden van de Roompot. Et n voorspelsysteem voor de stroomsnelheden in de omgeving van de as van de st rmvloedkering Di artikel gaat over de lange- en middellange- te mijnvoorspellingen van de hydraulische or istandigheden in de Oosterschelde-mond. Bi de lange-termijnvoorspelling -drie maanden er langer vooruit - moet men uitgaan van de statistische gegevens omtrent het getij, en voor de middellange termijn - een week tot drie maanden - staat de astronomische berekening ter beschikking. Uit deze basisgegevens worden de stroomsnelheden volgens verschil lende methoden afgeleid. Centraal staat het gebruik van wiskundige modellen, maar hydraulische modellen en natuurmetingen worden gebruikt als controle, en voor het verkennen van details. Het basissysteem maakt het tenslotte mogelijk predicties te doen per afzonderlijke locatie. Inspectie onder water Al vanaf 1959 werd er in het Deltagebied enig duikwerk gedaan ter inspectie van uitgevoerd werk. Toen de voorbereiding van de Ooster- schelde-afsluiting ter hand werd genomen, in 1972, was er al een duikvloot gevormd van drie schepen en drie opzichter-duikers in vaste dienst. De gang van zaken bij de Oosterscheldekering maakte steeds meer duikwerk noodzakelijk, zodat op het hoogtepunt, in 1983 en 1984, niet zelden zestig duikers tegelijk aan het werk waren. Niet alleen voor inspectie, maar ook voor het verrichten van allerlei herstelwerk zaamheden onderwater. Voor de plaatsbepaling onder water werd over het algemeen gebruik gemaakt van een signaalzender op de duiker, waarvan de coördinaten aan boord van het hulpschip werden zichtbaar gemaakt. Het herstelwerk omvatte reparaties aan de funderingsmatten en aan het beton van de pijlers. Ook werden te hoog liggende stenen in de drempelopbouw gemarkeerd en voorzien van chemische ankers, en werden aanzandingen en mosselzaad verwijderd. Het grootste karwei kwam voort uit een technische tegenslag bij de pijlers: de blikken platen aan de onderkant lieten los, en het bleek nodig de pijlers massaal te ontblikken. Dertig duikers hebben daaraan een half jaar werk gehad. Voor bepaalde werkzaamheden had men de beschikking over een duikerklok en een onderwaterwerkkamer met een grondvlak van 3 bij 6 meter. De afwisseling van de ploegen kon zeer versneld worden toen een decrompres- sietank met drie kamers in gebruik werd genomen. Tijdens de lange duur van bovengenoemde duikactiviteiten zijn allerlei verbeteringen opgetreden in de duikuitrusting; ook werd de duikmedische begeleiding en instructie verbeterd. Het duikwerk voor de Oosterscheldekering is nog niet klaar. Duikers zullen voorbereidend werk moeten doen vóór de dorpelbalken 101

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1985 | | pagina 55