Voltooiing van de stormvloedkering achter gesloten schuiven Om de laatste werkzaamheden aan de storm vloedkering te vergemakkelijken en daardoor te versnellen, zullen de drie stroomgeulen tijdelijk geheel of gedeeltelijk worden afgeslo ten. Dit gebeurt met de schuiven, die dan al in de stormvloedkering zijn geplaatst en aange sloten op hun bewegingswerken. Die laatste werkzaamheden zijn onder meer het plaatsen van de bovenbalken en het aanstorten van de dorpelbalken aan de Oosterscheldezijde. Door het plaatsen van de dorpelbalken nemen de stroomsnelheden enorm toe. Onder gemid delde getijomstandigheden zullen ze oplopen tot 4,5 m/s. Wanneer er geen schuiven worden gesloten, kunnen de 'Taklift 4', die de boven balken plaatst, en de 'Trias', die de dorpelbalken aanstort, geen voldoende produktie halen, zodat het krappe tijdschema dan niet gereali seerd kan worden. Helaas heeft het sluiten van een aantal schuiven ook bezwaarlijke kanten. De bodembescherming zou bij voorbeeld onaanvaardbaar belast kunnen worden; ook kunnen de ontgrondings- kuilen aan de rand van de bodembescherming er gevaarlijk door worden vergroot. Zo'n verzwaarde aanval op de bodembescherming en op de ontgrondingskuilen treedt alleen op als een sluitgat gedeeltelijk wordt afgesloten. Waarom dan niet het hele gat tijdelijk gesloten? Afsluiting van een geheel sluitgat heeft verve lende gevolgen voor het natuurlijk milieu in de Oosterschelde. Door verkleining van het doorstroomprofiel neemt om te beginnen het getijverschil af. Ook kunnen er dan grotere verhangen ontstaan over de platen aan weerszijden van de werkeilanden Neeltje Jans en Roggenplaat. Dit kan aanleiding geven tot ongewenste erosie of aanzanding. Voordat men kon gaan werken met gesloten schuiven moest dus onderzoek worden verricht naar de gevolgen daarvan voor de werkbaarheid van het materieel, voor de bodembescherming en de ontgrondingen, voor de morfologie van de platen tussen de stroomgeulen, en meer in het algemeen de gevolgen voor het milieu en de visserij. Gevolgen voor de werkbaarheid van het 51

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1985 | | pagina 5