Bathse spuikanaal De natte ontgraving van het Bathse spuikanaal werd in de verslagperiode voortgezet. In de maand januari 1985 zijn er nauwelijks werkzaamheden verricht in verband met de vorst. Dit werkonderdeel is inmiddels voor ruim de helft gereed. De cutterzuiger 'Rozenburg' ontgraaft zandige specie uit het noordelijk kanaalpand en perst die naar de specieberging in het Markiezaat. Eind april 1985 zullen de baggerwerk- zaamheden in het noordelijk kanaalpand achter de rug zijn. De cutterzuiger 'Utrecht' heeft zandige specie ontgraven in het zuidelijk kanaalpand, en is thans bezig in het gebied tussen de Bathse brug en de Kreekraksluizen. De specie wordt gespoten in de landvor- ming voor de stadsuitbreiding van Bergen op Zoom. Droge ontgraving heeft plaatsgevonden onder en naast de Kreekrakbruggen. Er is ter plaatse een onderzoek gaande naar explosieven uit de Tweede Wereldoorlog; daarna zal verdere ontgraving plaatsvinden. De fabricage van de bewe- gingswerken voor de Bathse spuisluis is in volle gang. Stormvloedkering Het begin van de verslagperi ode heeft zich gekenmerkt door een voor onze begrippen extreme winter. Voorsprongen die bij verscheidene onderde len van het werk waren opgebouwd, gingen verloren en bij enkele onderdelen leidde de vorstperiode zelfs tot een achterstand. Het Verkeerskokers in de Ooster- scheldekering 106

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1985 | | pagina 60