omvattende tijdschema van de werkzaamheden moest worden aangepast. Het opgestelde inhaalschema /vordt thans uitgevoerd. Na de vorstperiode is weer verder gegaan met de opbouw /an de drempel in de Roompot. }e verdichting van de drempel s geheel gereed en goedge- eurd. De opbouw van de inderlagen en een deel van de toplagen door twee zelfva- iende steenstorters verloopt goed. Het aanbrengen van de toplagen met behulp van de 'Trias' verloopt eveneens naar wens. Ook bij de aanleg van de camaanzetten is door de vorstperiode vertraging cpgetreden. De planning moest worden aangepast, wat betekent dat bepaalde delen V3n de damaanzetten in een I ter stadium gereed zullen z jn zonder dat de totaalplan- r ng gevaar loopt. Damaanzet Foggenplaat-Zuid is gereed, en de aanleg van damaanzet f> oordland is in volle gang. De bouw van de verkeersko- k >rs en hamerstukken verloopt goed. Ir de verslagperiode werden d landhoofdverkeerskoker R oompot-Zuid en de verkeers- kokers en hamerstukken R1 tct en met R4 geplaatst. De la tdhoofdverkeerskoker aan de kop van Schouwen is ti delijk ingericht voor bezich- tii ing door gasten van de R kswaterstaat en de aanne mer. De bouw van de dorpel- b Iken in compartiment 4 is n genoeg gereed. D voorbereidingen voor de d orbaggering van de ringdijk ti ssen compartiment 3 en 4 zi n dan ook in volle gang. Ir middels is de proefperiode v n de drijvende bok 'Taklift 4' rr et succes afgerond. Zoals eerder werd vermeld is d. arvoor één dorpelbalk in er n apart bouwdokje ge bouwd. Aan het einde van de praefperiode is de dorpelbalk definitief op z'n plaats gezet in de kering. In het sluitgat fungeert de 'Macoma' als afmeerponton voor de 'Taklift 4'. De bouw van de bovenbalken heeft een aanvang genomen. Er werden materiaalfouten ontdekt in het buizenframe van de schuiven. Voortgezet onderzoek heeft uitgewezen dat een deel van de constructie van de schuiven niet aan die hoge eisen voldoet, die aan de duurzaamheid op de lange termijn moeten worden gesteld. Voor de korte termijn zijn de grotendeels samengebouwde schuiven sterk genoeg. Besloten moest worden tot reparatie van die schuiven waar dit verschijnsel optreedt. De schuiven in de Hammen en de schuiven Schaar 1, 2 en 3, die al zijn ingehangen, zullen in een later stadium worden gerepareerd. De nog te plaatsen schuiven in de Schaar en Roompot zullen waar nodig vóór plaatsing worden aangepast. Deze beslissingen hebben geen consequenties voor het gereedkomen van de storm vloedkering. Wel is het werk schema als gevolg van de problemen met de schuiven opnieuw herzien en aangepast. Het afbouwen en inregelen van de schuiven en bewegings- werken in de Hammen verloopt volgens plan. Enkele schuiven zijn inmiddels op en neer bewogen. Dat was een fascine rend gezicht. Duikwerk werd voornamelijk verricht in de sluitgaten. De proefperiode voor het plaatsen van de dorpelbalken en de definitieve plaatsing van een dorpelbalk heeft plaatsge vonden onder begeleiding van duikers. Verder werd met behulp van duikers het kriti sche filtergebied rondom de pijlers zandvrij gemaakt, voordat de drempel kon worden aangebracht. Inspec ties vonden plaats van anker- palen en voorlopers in de sluitgaten en van de rand van de bodembescherming. Tijdens de vorstperiode zijn enkele malen markeertonnen in de sluitgaten weggehaald, om te voorkomen dat schade zou ontstaan door ijsgang. Onderzocht is welke werkme thode moest worden ontwik keld voor het schoonmaken van de dorpelbalksponningen voordat de dorpelbalken worden geplaatst. 107

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1985 | | pagina 61