I Fig. 4. Vakkenindeling van de toplaag minuten, werd de positie van de ponton gecontroleerd. De 'Trias' beschikte dus niet over een permanente plaatsbepaling. Alleen tijdens het peilproces met de peilplaat werd elke positie ingemeten met behulp van de reflector bovenop de kelly, in verband met de eisen aan de nauwkeurigheid van de peilplaat- meting. Als controle op de tachymeter werd gebruik gemaakt van sextant en raaien. Bij het storten waren de bewegingen van de ponton niet zichtbaar. Tijdens het aanbrengen van de toplaag van de drempel in de Roompot, en in een later stadium bij de aanstortingen, is het noodzakelijl gebleken zeer dicht bij de pijler en de dorpelball te storten. Met het oorspronkelijke systeem bleek het dan niet goed mogelijk om goede aansluitingen te realiseren. Besloten is daaron het systeem te wijzigen in een systeem voor permanente plaatsbepaling, waarmee de positie van het hulpstuk exact kan worden bepaald. De plaatsbepaling geschiedt nu met een 'Aga-Minilir'-combinatie, die een reflector op de kelly inmeet. Met dit systeem kan de benodigde hoek- en afstandsmeting zeer nauwkeurig geschieden. Als reserve wordt nog steeds de tachymeter gebruikt. Bijkomende voordelen van dit systeem zijn dat men de ponton sneller kan positioneren en een verbetering van de procesregistratie. Het systeem werd gereali seerd tijdens de uitvoering in de Schaar. De tweede aanpassing betreft het besturings systeem van de lieren. Bij het aanvankelijk geïnstalleerde systeem bleken de draden tijdens het halen en het vieren ongecontroleen te kunnen slippen, waardoor de draden op de bodem terecht kwamen. De beheersbaarheid van de pontonpositie en dus de veiligheid vat werken kwam daardoor in gevaar. Mede daarom is de wens geuit de lieren aan passen, ook ten behoeve van de verankering van de boegdraden bij de dorpelbalkaanstort r gen. De besturingsregeling op alle lieren werd verbeterd, terwijl de boeglier tevens van deiningscompensatoren werd voorzien. Met d toepassing van deze regeling op alle lieren is een evenwichtig systeem verkregen; de snellere wijze van verhalen zal naar verwachtin leiden tot een verkorting van de totale exploi :a tieduur van de 'Trias' met enige weken. Voor de uitvoering van de toplagen in de Roompo: en de dorpelbalkaanstortingen zal zo een bets s- en veiliger verankeringssysteem worden verkregen. 116

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1985 | | pagina 10