D Wieringer zeedijken W ringen is pas in de Middeleeuwen als eil ad ontstaan, rond enkele kernen van in de ijs d opgeschoven teemachtig materiaal met ke n. Deze keileemmorenen, afgedekt met de zanden bestaan nog steeds, ze vormen th is onderdeel van de zeewering. typen zeewering werd bepaald aan de hand van de verwachte hoogst mogelijke stormvloed stand van N.A.P. 3,60 m, bij Den Oever. In 1953 werd dit getal verhoogd tot N.A.P. 3,70 m, nog geen hoog basispeil, als men bedenkt dat het thans op N.A.P. 5,85 m ligt. De golfoploop werd bepaald aan de hand van waarnemingen tijdens stormvloed; hij werd aanvankelijk gesteld op 2,50 m bij Den Oever en op 2 m bij Westerland. Thans wordt 3 m aangehouden. Een gunstige invloed op de golfoploop hadden de hoge vooroever en de palenschermen. Die schermen zijn later over grote lengten vervan gen door of uitgebreid met betonnen golfbre kers. Deltawerken Oc op Wieringen begon men, zoals overal elc rs, met het opwerpen van aarden wallen als waterkering. Maar die hielden meestal niet la- stand. Daarna kwam de wierriem, een dij e van gestapeld wier of zeegras, aan de ac, erzijde versterkt met grond en aan de ze ijde met een dubbele palenrij. Or at de bewoners zelf voor de kosten mt sten opdraaien, deed men liefst zuinig aan en irmeed men de aanleg van hoge, zware dij n. De dijken braken dan ook regelmatig do na 1730 mede door toedoen van de pa vorm, die weinig heel liet van de palenrijen vói de dijk. Sedertdien werd het zeewaartse dij lud verdedigd met steenstortingen en ste zettingen, terwijl grond hoe langer hoe me het schaarser wordende wier ging ver ngen. De dijken werden langzamerhand ste ar en hoger, mede omdat ze vanaf het ein van de 18e eeuw deels op Rijkskosten kon en worden uitgevoerd. Zui zeewerken Zo 50 jaar geleden werd de zeewering op Wie ngen weer onderhanden genomen, als ond deel van de Zuiderzeewerken. Met de afs ting van de Zuiderzee zou een groot Ikon rergingsgebied wegvallen, met als gevolg dat et door de zeegaten binnenkomende water dan bij storm verder tegen de zeedijken ron de Waddenzee werd opgestuwd; ook het tijv schil liep iets op. De edijken op Wieringen werden door de Die: st der Zuiderzeewerken op 1 januari 1922 in b heer en onderhoud overgenomen van de dire tie Noord-Holland. De maatregel was tijd ;jk, maar heeft geduurd tot 1968. De uinhoogte van de zeer uiteenlopende In het begin van de zestiger jaren werd de dijk langs de haven van Den Oever nog door de directie Zuiderzeewerken op Deltahoogte gebracht. Daarna werden de dijken op Wierin gen weer overgedragen aan de directie Noord-Holland, niet alleen in beheer en onderhoud, maar ook om er Delta-keringen van te maken. Al snel bleek, dat alle dijkvakken langs de Waddenzee, over een lengte van 11 km, in de categorie vielen met de hoogste prioriteit: de overschrijdingsfrequentie bedroeg 2.10-2, bij een doorbraakwaterstand van N.A.P. Fig. 1. Dijkvakken op Wierin gen, met hun kruinhoogten

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1985 | | pagina 49