si ïgen voor dijkbekledingen ontwikkeld, veelal st relend op ervaring. 0 k op Wieringen werd nogal wat variatie ar ngetroffen in de vorm van natuursteen - loksteen en zuilen baksteen, klei en ke leem, terwijl als golfremmende constructie zv are betonnen schermen waren geplaatst. H nieuwe dijklichaam, dat een kern heeft van zs id, moet worden beschermd tegen externe bi asting door golven, stroom en ijsgang, te wijl ook rekening moet worden gehouden m t interne waterdrukken. Tevens moeten ze ingen kunnen worden opgevangen. Ni ast deze functionele eisen gelden uitvoe- rir ^stechnische eisen: goede bereikbaarheid er snelle uitvoering. Uiteraard kan nooit vc rbij worden gegaan aan de kwaliteitseisen er kostenaspecten. In erband met de wateroverdrukken moest het Fig. 3. Teenconstructie van de nieuwe dijk onderste gedeelte van de glooiing, tot N.A.P. 2,40 m, worden uitgevoerd als een open constructie van zetwerk op zandasfalt. Uit kostenoverwegingen werden zoveel mogelijk vrijgekomen materialen uit de oude dijk weer gebruikt, zoals de basaltzuilen en de klinkers. Ook werd een erfenis van basaltzuilen 20-60 cm uit de Hondsbosse Zeewering verwerkt. De kosten daarvan vielen trouwens niet mee. De voornaamste uitvoeringstechnische eis vloeit voort uit de beschikbare tijdsperiode. Er kan alleen tussen 1 april en 15 oktober aan de waterkering worden gewerkt, en in die periode moet er van alles gebeuren: de grondverbete ring, de ontmanteling van de oude dijk, het spuiten van de eerste slag zand, de teencon structie aanbrengen, de tweede slag zand ZETWERK VAN BASALTZUILEN 30/40 ZETWERK VAN BETONZUILEN LANG 0.35 PUINVLOER DIK GEMIDDELD 0.15 ZANDASFALT DIK 0.30 Fig. 4. Dwarsprofiel 4. 90.40 m TE AARDE DIK 0.10 KI DIK 0.40 ZANDBED DIK 0.80 DICHT ASFALTBETON DIK 0.04 GRINDASFALTBETON DIK 0.10 0.04 KLINKERBESTRATING MET KOPROLLAAG BREED 3.00 WATERBOUWASFALTBETON VOORZIEN VAN DICHTINGSLAAG TEELAARDE DIK 0.10 KLEI DIK 0.70 TEELAARDE DIK 0.10 KLEI DIK 0.90 VASTE GRONDSLAG ZAND DIK 100 159

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1985 | | pagina 53