voo belastingsprofielen. Daarom moest de juitv ering tijdig beginnen, en besloot men dit darr yak in een apart bestek onder te brengen: iSpe Imansplaten I. De uitvoering is midden l198' gestart. Om tot een evenwichtig ontwerp te k men, zijn, uitgaande van de vooraf vast estelde veiligheidsfactoren, met behulp van ;emi-probabilistische berekeningen de mini naai vereiste dwarsprofielen en te hanteren wac ttijden uitgerekend. Dit heeft voor het dam ak Speelmansplaten I geleid tot een aantal aan et spuitprofiel op te leggen beperkingen. In er n aantal vakken - B1B3, D1F2 en G van figui r 1 - mag het spuitprofiel na een wachttijd van a 8 weken nadat het op hoogte is gebi >cht, worden omgevormd tot eindprofiel. In di overige vakken moet uit het spuitprofiel na e n wachttijd van 3 weken een Ivoor lelastingsprofiel worden gevormd met Op het damvak Speelmansplaten I is de hoofdrijbaan geprojecteerd op een berm aan de Zoommeerzijde. Deze brede berm zal pas worden aangelegd of afgewerkt nadat het gebied achter de compartimenteringsdammen getijvrij geworden is. In de tussenliggende periode wordt een tijdelijke constructie aangebracht. Op de plaatsen waar het damprofiel in verband met de benodigde consolidatietijd van een tijdelijke constructie wordt voorzien, blijft die gehandhaafd tot de definitieve berm wordt aangebracht. De aanleg van de damvakken Speelmansplaten II en Marollegat is, samen met de uit te voeren grondverbetering, beschreven in één bestek. Met de uitvoering hiervan is begin 1985 gestart. Volgens dit bestek worden tevens de voorbelastingsprofielen van het damvak Speelmansplaten I afgewerkt tot eindprofiel. Bij vaste rstelde afmetingen. Dit profiel mag na wacl tijden van 6 maanden - voor de vakken B2, C 1C2 en E - en 16 maanden voor vak F1 wo ien omgevormd tot eindprofiel. Gezit de lange wachttijden is besloten deze profil en te voorzien van een tijdelijke I bescl erming, en het afwerken tot eindprofiel te I besc njven in een volgend bestek. Beha /e aan het dwarsprofiel zijn ook aan het langs rofiel van het spuitstort beperkingen verbc iden. Voor te onderbouwing van het ontwerp zijn faalk nsen uitgerekend, met bijbehorende i lengt n waarover eventueel stabiliteitsverlies optre dt. Ter bepaling van de benodigde i hoev elheid zand en de overhoogte die bij het aanb :ngen van de eindprofielen moet wort n aangebracht, is een voorspelling gede n van de eindzettingen. het ontwerp van de grondverbetering is rekening gehouden met de uit te voeren zandsluiting van het Marollegat. De aanleg van de damvakken Speelmansplaten II en Marollegat gaat van noord naar zuid, zodat de sluiting plaatsvindt even ten noorden van het damvak Zuid. Door de steeds verdergaande vernauwing van de mond van de Oosterschelde, door de vorderingen bij de aanleg van de stormvloedkering en doordat het Tholense Gat nog open is, blijven de stroomsnelheden in de laatste fase van de sluiting beperkt tot 1,2 m/s. Dit betekent dat de sluiting relatief eenvoudig uitvoerbaar is. Omdat hierna nog drie zandsluitingen zullen plaatsvinden, met een oplopende moeilijkheidsgraad - die van het Slaak, het Tholense Gat en het Krammer zal de sluiting van het Marollegat als leerobject

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1985 | | pagina 31