De waterkwaliteit van het toekomstige Volkerak- en Zoommeer Berekeningen met verscheidene modellen laten zien dat de waterkwaliteit van het toekomstige Volkerak/Zoommeer achter de compartimenteringsdammen in de Ooster- schelde niet veel zal afwijken van die in andere zoetwaterbekkens die met Rijn- en Maaswater worden gevoed. Eén van de belangrijkste waterkwaliteitsproblemen in deze meren is dat het rivierwater, behalve dat het een hoog zoutgehalte heeft en allerlei toxische stoffen meevoert, ook bijdraagt aan een verhoogde belasting met nutriënten, zoals stikstofverbin dingen en fosfaten, de voedingsstoffen voor algen. Het uiteindelijk gevolg is dan een overmatige groei van bepaalde soorten algen, ook wel eutrofiëring genoemd. Voedingsstoffen worden in zo grote hoeveel heden door de rivieren aangevoerd, omdat die tijdens hun loop naar zee in hoge mate belast worden met huishoudelijk en industriëel afval water. De door de Philips- en Oesterdam van de Ooster- schelde afgesloten rivierstukken zullen samen met de Eendracht - een gedeelte van de Schelde/Rijn-verbinding - en het Bathse Spuikanaal naar de Westerschelde een nieuw zoetwaterbekken gaan vormen. Het noordelijk deel daarvan wordt Volkerakmeer genoemd en het zuidelijke Zoommeer. Een deel van het Zoommeer, het Markiezaat van Bergen op Zoom, is omringd met een kade en daardoor onttrokken aan het regiem van het Zoommeer. Uit figuur 1 blijkt dat het nieuwe bekken een verlenging zal worden van het benedenrivieren gebied. Het neemt een belangrijke plaats in in de waterhuishouding van Zuidwest-Nederland. Het bekken wordt gevormd om een aantal redenen. Allereerst omdat de Schelde/Rijn verbinding een getijloze scheepvaartverbinding moet worden, zoals in het tractaat met België is vastgelegd. Het is daarnaast ook nodig om te zorgen dat het getijverschil op de Oosterschelde groot genoeg blijft. De polders en de Brabantse riviertjes krijgen nu een vrije afwatering, en de Oosterschelde wordt veel minder belast met zoet water. Tegelijk wordt de verzilting van het noordelijk Deltabekken tegengegaan, zodat de landbouw de beschikking krijgt over meer zoet water. Het water in het nieuwe zoetwaterbekken zal voornamelijk afkomstig zijn van de Rijn en de Maas. Via de Volkeraksluizen kan per seconde maximaal 300 m3 water worden ingelaten vanuit het Hollands Diep. Ook zal een aantal polders water op het Volkerakmeer gaan lozen, en HARINGVLIET KRAMMERSLUIZEN VOLKERAKMEER PHILIPSOAM OOSTERSCHELDE ZOOMMEER MARKIEZAAT VAN iBERGEN OP ZOOM OESTERDAM KREE KRAKSLUIZEN BATHSE SPUIKANAAL. BATHSE SPUISLUIS BERGSE-DIEPSLUIS SCHELDE-RIJNVERBINDING WESTERSCHELDE VOLKERAKSLUIZEN 204

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1985 | | pagina 38