Het ii tangen van een roldeur in een d .waartsluis were ;n afgelast en geco iserveerd. Van de twaalf bijbe orende machinewerken zijn t acht geplaatst. De onderdelen voor de drie pom en van het gemaal van de d wvaartsluizen worden verd bewerkt. Het gietwerk is nu grotendeels achter de rug. Het emaal voor de jachten- sluis wordt thans technisch verd uitgewerkt. Er worden ondt delen gefabriceerd en sam rgesteld voor de remi ngwerken en wacht- plaa en in de voorhavens. De bran .veerplateaus zijn gerei d. Bij de doorgraving van de vy stelijke ringdijk tussen de d wvaartsluizen en de voor aven ontstonden twee dijkk open; die zijn thans bekl. d. Inmiddels werd ook de o telijke ringdijk door aven. De a tleg van het damvak Slaa s zo goed als voltooid. Reer werd begonnen met het aant ngen van bekleding op de w stzijde van dat damvak. Oesr dam De v- rken van het bestek 'Spe mansplaten I' werden volge s plan op 12 juli opge verd. Op h dijkvak Speelmans- plate ll/Marollegat werd een kopt akglooiing aang racht. De beton blok! nglooiing zal begin novei ber gereed zijn, en de kleibe leding aan het einde van d: maand. Spoe g is nu de inundatie te verwe hten van de bouwput van di Bergse-Diepsluis. Opdracht werd gegeven voor de fabricage van deuren en bewegingswerken voor deze sluis. Op 6 september vond de aanbesteding plaats van de remmingwerken en aanleg steigers. De opdracht tot uitvoering volgde op 16 september. Op 1 oktober werden de elektrische installatie en instrumentatie aanbesteed. Bathse Spuikanaal De natte ontgraving van het Bathse Spuikanaal werd ook in deze periode voortgezet. Het noordelijk gedeelte van het zuiderpand, dat gegraven werd door de cutterzuiger 'Rozenburg', is gereed. De cutterzuiger 'Utrecht' heeft in het zuidelijke pand tussen de noordelijke en de zuidelijke zinkerbundels de zandige specie ontgraven en gespoten in de landvorming vóór Bergen op Zoom. Momenteel wordt zandige specie ontgraven ten zuiden van de Kreekrak- bruggen, en weggeperst naar de specieberging in het Markiezaat. De droge ontgraving onder en naast de Kreekrakbruggen is voltooid. Stormvloedkering Met de aannemers werd een deelcontract afgesloten waarin de verdere voltooiing van de stormvloedkering wordt geregeld. Daarin wordt voorzien dat de kering vóór het stormseizoen van 1986 zover zal zijn voltooid dat de veiligheid kan worden gewaarborgd. De officiële opening en ingebruikstelling op 4 oktober 1986 zal plaats vinden onder Koninklijke belangstelling. Het zal na dat moment nog een klein jaar duren voordat van de weg over de kering gebruik kan worden gemaakt. De aanleg van breukstenen 223

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1985 | | pagina 57