TELLING- BROEDGEVALLEN ZWALUWEN Déze telling heeft in brede kringen de aandacht getrokken. Het orgaan v Politiedierenbeschermingsbond wijdde een groot stuk hieraan. Van verschillende zijden werden over deze aktie: vrhgen gesteld. VANELLÜS,het blad van de Band van Friese Vogelbeschermingswachten plaatste een uitgebreid stuk aan ons bestaan. j ,L broedgevallens Ter aanvulling op de lijst van broedgevallen 195.7 *M.t Zeeuws-Vlaanderen kwamen de navolgende mededelingen binnen: oV< BoomvalkGLecluyzeWintertaling(id.) grauwe gors(Koopman) bontbekpluvier (Koopmand zomertaling (Koopman) dodaars (Lecluyze) boomkruiper(Koopman, Dierkx.) GEVRAAGD werden opgaven van broedgevallen van KLtFlTT en OEVERZWALUW. Van ie leden Koopman,Dierkx,de Die,Huysman,de lyser,BrackQ en Verpoorte kwamen mede delingen binnon. OEVERZWALUW- Kolonies werden aangetroffen op een zestal plaatsen,in totaal „ongeveer nesten. KLUUT. aangetroffen in kolonies op 9,plaatsen,totaal ongeveer 110 nesten. Uit veiligheidsoverwegingen wordt geen plaatsaanduiding vermeld.Deze zijn ;i berkrijgbaat bij de secretaris. - VOLKSNAMEN: Hoofdplaat: geelgors= koegors ,vittk~:bogerdvink,goudhaantje-poefel jan 3 etrandpluvier= strandluze,waterhoen=modderhoen., gierzwaluw» klip zwaluw, wint or taling=halve endje ,aalscholver=dominee Clinfce:grauwe vliegenvanger=biestekker,ijsvogel=waterspecht,moerkoe^water- kieken,lQCUwerik=leeuwerke,wintcrkoninkjQ=pieperköninkske,heggemus^blauwe uitakker. StJansteen: steenuil= poepuil. Hulst: huismus= pannemus,ringmus=veldmüs Overslag: gele kwikstaart=paardestaartje PORTEFEUILLES. Momenteel zijn een zestigtal portefeuilles in omloop. Laat ieder deze op j door zonden. Andoren willen deze ook lezen. Een regelmatige circulatie- is.dan beter gewaarborgd. Holaaö is nog geen oplossing gevonden voor die leden die ver buiten do bebouwde kommen wonen. Het. secretariaat, heeft nog groot gebrek aan karton.Heeft iemand nog iets over - BIZONDERE WAARNEMINGEN: - 9- Mei: 1957. 2 ooievaars overvliegend bij Niouwvliet. ';7 19 juli1 witte zwaluw Hofstede C.Mabesoone Aardenburg (H.v.Iwaarden 1 wouw Braakman (Visser,Lebret. 8 Sopt: 5 gierzwaluwen Cadzand Haven (Enkelaar.) 21 October: 1 jonge noordse stern,(Enkelaar De huis-en boerenzwaluwen waren na demistdagen van 14 oktober geheel ver isme t*U ook opgevallen dat er dit jaar zeer veel zwarte mezen in ons gewest werden waargenomen ALS LID TRADEN TOE: BiervlietH.A. v.d. Hemel,E.A. v.d. Hemel,M.A. Moggré,D.W.Schilleman. Retranchement: A.Vogel. Aardenburg: A,Paridaon,St.Kruis IJzendijkeP.A. Cornelis. Cadzand: F. Fremouw. Oostburg:Wv.Zuilen. J .A, Campfenst. «tt tmn Sluist P.F. v. Hootegem,i L.F. QuataartC.BatselareC.B. Goosens, L.J. van Schaijk,A. Beveland,W.H. Kapsenber, A. HogerheideJCaniere,P. Her- dinck,A.v.Oorschot ,J. Herrel,H. Driessen,A.Wemaer,W.Verlaan,J.Loureth. Mulder.

Tijdschriftenbank Zeeland

t Duumpje | 1957 | | pagina 3