"HET D U U M P J E Mededelingenblaadje van de Vogelbeschermingswacht West Zeeuwsch- Vlaanderen. 8e jaargang no1 juni 1964 Sekretariaats Helsinkistraat 2,.Oostburg. Telefoon (01170)-2491. Penningmeesters J. de Zwart, Oude Haven 68, Oostburg. Giros 378787 t.n.v. penn.vogelb.wacht W,Z-Vlaanderen te Oostburg. Kontributie5 minimum 1,50 per jaar. Onze jaarvergadering op 16 januari 1964 kenmerkte zich wel door een zeer belangrijk punt, nl. BESTUURSVERKIEZING. Na rijp beraad en na vele moeilijkheden overwonnen te hebben lukte het eindelijk weer eén voorzitter eh penningmeester aan te trekken. Was de opkomst daarom niet zo groot als wij gewend zijn? Angst voor een bestuursfunktie? Heeft u wel eens een vereniging gezien zonder bestuur? Voorlopig zijn wij nu echter uit de narigheden. Als één der grootste moeilijkheden werd altijd gevoeld dat de funkties van sekretaris en van penningmeester de laatste tijd in één hand waren.' Daar ook een voorzitter moest worden gekozen werd door de vergadering be sloten eerst een penningmeester te benoemen. Wij prijzen óhs gelukkig dat een west zeeuws-vlaming zich bereid verklaar de dezefunktie op zich te nemen en wel de heer J, de Zwart te Oostburg, Oude Haven 68. Daarna verklaarde de burgemeester der gemeente Oostburg, de heer J.L. van Leeuwen, zich bereid om voorlopig het voorzitterschap op zich te nemen. Daar ook de sekretaris aftredend was moest ook hierin worden voorzien. Daar echter de funkties van voorzitter en penningmeester nu waren bezet verklaarde deze zich bereid om,, na herkozen te zijn, weer zijn funktie verder voort te zetten. Jaarverslag van sekretaris en penningmeester a.i. over 1963 werden beide door de vergadering goedgekeurd. De rondvraag bracht enkele belangwekkende punten naar voren. Wel het voor naamste punt dat werd aangesneden, door de heer J.L. de Regt te Biervliet, was de verspreiding van de Wilde Haver, een gevaarlijk onkruid, speciaal voor de telers van zaaizaden. Gevreesd werd dat door het voeren van on kruidzaden tijdens de wintervoedering, dit onkruid zich verder zou uitbrei den. Het. onderzoek hiernaar is nog niet beëindigd. Het resultaat zal nog vóór de komende winter worden gepubliceerd. Na de pauze werd door de heer H. van Putten te Oostburg een belangwekkende serie dia's vertoond over het vogelleven. Vooral de kennis van verschillen de vogejs welke hier in ons gewest aanwezig zijn werden naar voren gebracht De vertoonde dia's werden n.l. voornamelijk gemaakt in het oosten van ons - land. De vogeldia's werden afgewisseld met fraaie opnamen van bloemen en landschappen.

Tijdschriftenbank Zeeland

t Duumpje | 1964 | | pagina 1