1 2èé?Y5?5è?5Sï?!£s HET DUIJMPJE 10e jaargang no. 1 maart 1966. Voorzitters J.L, van Leeuwen, Oostburg. Sekretaris: H. Enkelaar, Helsinkistraat 2, Oostburg. Tel. (01170)-2491 Penningm. s J. de Zwart, Oude Haven 68, Oostburg. Giro 57 87 87 t.n.v. penningm. Vogelwacht W.Z. Vlaanderen. Oostburg. Deze wordt gehouden op vrijdag 1 april 1966, in de Burgerzaal van het Raadhuis te Oostburg. Aanvang 191 5 uur. AGENDA s 1Opening door voorzitter. 2. Notulen vorige jaarvergadering (zie med.blaadje 2/5 1965- 3. Verslag penningmeester. 4. Verslag sekretaris. 5- Bestuursverkiezings aftredend de herens G. v.d. Driest, Oostburg J.L. van Leeuwen, Oostburg C. Riemslag, Biervliet J. de Zwart, Oostburg 6. Bespreking 10-jarig bestaan. 7. Voorstel tot kontributieverhoging tot 2,50 per jaar. 8. Rondvraag en sluiting. 2. FILMAVONDs Na afloop van deze algemene Jaarvergadering wordt een filmavond gehou den in dezelfde zaal. Aanvang 20.-- uur. Voor ons zal een inleiding houden, de Heer J. Schelling, oud-adjudant der rijkspolitie te Breda, die de afdeling filmdienst verzorgt van de Bond van Politieambtenaren in Nederland tot Bescherming van Dieren, kortweg "Politie-Dierenbescherming" genoemd. Het ligt in de bedoeling de volgende kleurenfilms te vertonen: a. Stroperij en Vogelvangst b. Vogels thuis en onderweg c. Politiepraktijk. a. geeft beelden en handelingen van wild- en vogelstropers en het ge bruik v.an verboden vangmiddelen b. geeft beelden van de vogelwereld in de vrije natuur, alsmede van de beruchte vogelmarkt in Antwerpen en wintervoederingsproblemen c. allerlei soorten dierenverwaarlozing, besmettelijke veeziekten en datgene wat de politieman in de praktijk pleegt tegen te komen LATEN WIJ ALLEN TESAMEN ZORGEN VOOR EEN VOLLE ZAAL! 5. WINTERVOEDERING: De Vogelwacht heeft weer in de korte maar hevige vorst- en sneeuwperi- oden van deze winter getracht de strijd om het bestaan van het vogel volkje te verlichten. Met het oog op deze wintervoedering kunnen we de vogels in twee groepen verdelen:

Tijdschriftenbank Zeeland

t Duumpje | 1966 | | pagina 1