MEDEDELINGENBLAADJE van de VOGELBESCHERMINGSWACHT WEST ZEEUWSCH-VLAANDEREN oktober 1966 10e jaargang no. 2 voorzs J.L. van Leeuwen, Oude Haven 8, Oostburg, tel. 01170-2190. sekr.8 H. Enkelaar, Helsinkistraat 2, Oostburg, tel. 01170-2491» pennm.s A. Hcogesteger, Kotkastraat 15Oostburg, tel. OII7O-2375. giros 3 7 8 7 8 7 t.n.v. pennm.Yogelb.wacht W.Z.Vlaanderen, Oostburg. AGENDA? 1. Zaterdag 5 november 1966: In de namiddag wordt een bezoek gebracht aan de Westerscheldekust tussen No. Eén en Braakman. - We verzamelen op de driesprong van wegen Breskens-Hoofdplaat-Schoon- dijke en wel om 14.-- uur bij de hofstede "DE GOEDE HOPE". Na aandacht te hebben besteed aan de Inlagen van Hoofdplaat gaan we naar No. 1 en vervolgens naar de schorren en slikken van de Paulina- polder Misschien is dit de laatste maal dat we deze schorre- en slikvlakte in najaarstijd kunnen bezoeken, om de rijkdom van het vogelleven al daar gade te slaan. HET MEDENEMEN VAN LAARZEN IS ZEER GEWENST Bij slecht weer (storm en regen, bij twijfel te informeren tussen 13,- en 13.50 uur op één der telefoonnummers 01170-2491 of 01170 2190) gaat de tocht niet door. Men wordt verzocht het vervoer zo nodig in eigen overleg met andere leden te regelen. 2. NOTEERT U ALVAST??? Op woensdag 23 november 1966 ligt het in de bedoeling een dia-avond te houden te Oostburg. Spreker de heer J.P.C. BOOT uit Haamstede, voorzit ter van onze zusterorganisatie Vogelwacht SCHOUWEN. Vertoning van dia's over het vogelleven in en om de boomgaard en over het, als nieuw punt, leven der vlinders Zaal Hotel Victory, Markt, Oostburg, aanvang 19-45 uur. ER KOMT VOOR DEZE AVOND GEEN APARTE MEDEDELING VIA DE POST, dat kost ons téveel!! Do UITSTAPPEN welke we dit jaar mochten houden, zijn alle zeer goed ge slaagd. Ruim 20 deelnemers genoten op 14 mei van de uitgebreidheid van de Waterleidingduinen bij Oranjezon. Wat missen we helaas een dergelijk duin terrein in ons gewest. De vroegochtendtocht naar de Braakman op 21 mei was een evenement die alle verwachtingen overtrof. Een dertigtal leden en een tiental belangstellenden maakten deze tocht mede. Onvergetelijk was de aanblik van de wolken vogels die opgingen op de punt van het Rekreatie- terrein. En nog was de koek niet op» Op 12 juni gingen we met een stoet auto's naar het Land van Saeftinge. Bijna vijftig natuurgenieters gingen er op uit om, dwars door schor en slik dit enig mooie terrein te verken nen, zich niet ontziende, om, vuil en moesommigen haast uitgeput, weer te keren uit deze eenzame vlakte, ongerepte natuur, nog slechts spora disch in ons land aanwezig. Tenslotte gingen we naar het Belgisch Zwin en naar het Vogelpark. Ruim 20 deelnemers maakten deze uitstap mede. Mogen wij al niet tevreden zijn over de weersgesteldheid van zomer 1966, elk onzer uitstappen kenmerkte zich door prachtig weer en een gezellige stemming. Echter hopen wij dat bij volgende gelegenheden meer de aanwijzingen opge- volgdworden welke door de leiders gegeven worden.

Tijdschriftenbank Zeeland

t Duumpje | 1966 | | pagina 1