knte VOGELS IN LIMBURG De vorige avifauna van Limburg dateer de uit 1965 en was een tweede herziene druk van het in 1926 uitgebrachte werk van Hens. Gestimuleerd en onder in vloed van het in 1973 gestarte SOVON-- broedvogelprojekt, kwam er ook in Limburg een grote en aktieve groep vogelaars, die zich bezig hield met het min of meer systematies onderzoek. Het bleek echter niet mogelijk in ongeveer 10 jaar voldoende informatie te verzamelen over alle soorten in de gehele provincie. Toch besloot men alles wat er bekend was in boekvorm te doen verschijnen, zodat het toegankelijk werd voor geïnte resseerden èn als springplank diende voor verdergaand en meer omvattend onderzoek in de provincie. Het boek is daarom niet traditioneel van opzet geworden. In plaats van de vogels na enkele inleidende hoofdstukken soort voor soort te behandelen, is gekozen voor een meer thematiese opzet. Zo zijn er hoofdstukken over broedvo- gels in de bossen van Zuid-Limburg, vo- geltrekonderzoek (uitgebreid!), watervo gels buiten het broedseizoen, roofvogels in de winter en veranderingen in het broedvogelbestand. Om alle gegevens van een soort te vinden, moet men dus nogal eens blade ren, maar dat blijkt vaak meer dan de moeite waard. Het kontrast tussen de vergaarde kennis over verschillende vo gelsoorten is soms zeer schril. De Huis zwaluw blijkt bijvoorbeeld als broedvo- gel met twee woorden te worden be schreven (zeer talrijk), terwijl het Woud aapje bijna een gehele pagina als broed- vogel weet te vullen. Het boek is rijk geïllustreerd. De inlei dende hoofdstukken, waarin het land schap in velerlei facetten wordt besche- ven, zijn funktioneel vergezeld van goede zwart-wit landschapsfoto's. De aquarellen van Paul Dorren zijn vaak mooi, met name Kramsvogel en Ringmus lijken haast te leven. De ruim 60 pentekeningen zijn van de hand van Hans Bekkers en van wisselende kwali teit. Men had er goed aangedaan om meer voor kwaliteit dan kwantiteit te kiezen. Soms lijkt het of de vogels nage tekend zijn van slecht geprepareerd ma teriaal (Goudhaantje!). De Roeken daar entegen op de titelpagina zijn uitzonder lijk mooi met de inktpen neergezet. Voor de vogelaar die verder kijkt dan het Landje van Cadzand of wiens va kantieplannen naar deze provincie uit gaan is dit boek zijn geld waard. (Eric Marteijn) 'VOGELS IN LIMBURG' Samengesteld door Wim Ganzevles, Fred Hustings, Frans Schepers, Jacques Ummels en Willem Vergoossen. 1985. 21x30 cm. ISSN 0374 - 955x. f 34,50. Publikatie van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg 35: afl. 5-15. VOW: NIET ONS IDEE! I.p.v. toenadering, lijkt de VOW het provinciebestuur steeds meer van Zeeuws Vlaanderen te vervreemden. De plannen die in Middelburg worden uitgedacht voor een vaste oeververbinding zijn nooit met groot enthousiasme in Zeeuws Vlaanderen ontvangen. Ook voor de tunnelplannen tussen Terneuzen en Elle- woutsdijk is de konklusie: VOW niet ons idee! De natuurbescherming heeft zich om een aantal redenen verzet tegen een VOW tussen Perkpolder en Kruiningen. Niet zonder sukses. De planologiese regeling van de VOW in de verschillende bestem mingsplannen werd door de Raad van State op verzoek van o.a. Duumpje en Steltkluut als te voorbarig afgewezen. Ook nu bestaan er binnen natuurbe schermingskring grote bedenkingen tegen het nieuwe tunnel-idee. De bezwaren richten zich vooral op het feit dat in de plannen geen enkele rekening wordt gehouden met enkele nadelige konse- kwenties voor natuur en landschap, vooral in het waardevolle gebied de Zak van Zuid-Beveland. bestaand aan te leggen 0 voltooiing Dammenweg en Zoomweg volgens S.VV. 3 uitbouw tot autosnelweg volgens SVV. 4 W.O.V- tracé 14

Tijdschriftenbank Zeeland

t Duumpje | 1986 | | pagina 16