ko>te imedeAeti HERPETOLOGIESE STUDIE GROEP ZEELAND. WINDMOLENS EN VOGELS GRAANOVERSLAG POTJES KOKMEEUWENKOLONIES MET ZWARTKOPMEEUWEN Sinds enige jaren bestaan in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland Herpeto- logiese Studiegroepen. Ze hebben als doel bestudering, maar vooral ook de bescherming van onze inheemse amfibieën en reptielen. Ze trachten dit te bereiken door zich aller eerst een goed beeld van het voorkomen en de verspreiding van de soorten te vormen. Op grond van deze kennis kunnen de overheden en natuurorganisa ties op bedreigingen worden geattendeerd en desgewenst worden ondersteund bij te treffen maatregelen. Ook in Zeeland blijkt er behoefte aan een dergelijke studiegroep. Deze zal dan ook worden opgericht op een bijeen komst, te houden in de Concert- en Gehoorzaal, Singel 13 te Middelburg op donderdag 6 november a.s. om 20.00 uur. Iedereen die belangstelling heeft voor amfibieën en reptielen en die mee willen werken aan de inventarisatie van deze dieren in Zeeland, is er van harte welkom. Initiatiefnemers: Bernard Krebs, Thijs Kramer, Kees Musters. Inlichtingen bij Kees Musters, Saffier 27, 4337 MR Middelburg (tel. 01180-33898). Gedeputeerde Staten tegen de mogelijk heid, die in het bestemmingsplan buiten gebied is open gelaten, orp direkt langs de kust windmolens te bouwen. Zolang niet duidelijk is in hoeverre dit slacht offers geeft onder de vogels als hier op trek tegen de snelronddraaiende wieken van de molen aanvliegen, is het beter dit gevaar te voorkomen. In België zijn ze daar makkelijker in. binnenkort worden op de havendam van Zeebrugge 15 grote windmolens ge plaatst. Midden in een gestuwde vogel trekroute dus! Binnenkort weten we dus ook hoe het zit met vogelaanvaringen. Momenteel wordt er bij Potjes (het kruispunt tussen Cadzand en Zuidzande) een graanoverslag gebouwd voor de Cebeco. Deze aktiviteit, die niet door een bestemmingsplan wordt toegelaten in het buitengebied, is mogelijk gemaakt door een zgn. artikel 19 procedure. Tot onze grote schrik hebben we de advertentie gemist in de krant. Zodoende konden we niet tijdig bezwaar aantekenen. Het is nogal uitzonderlijk dat er midden in een open gebied zo'n groot gebouw wordt weggezet. Dit stuit natuurlijk nogal op wat landschappelijke bezwaren. Derge lijke aktiviteiten horen op een industrie terrein thuis en bij Cadzand op korte afstand is nog genoeg industrieterrein gereserveerd. Na wat navragen valt een opmerkelijk verhaal te rekonstrueren. De graanoverslag wordt gebouwd op grond van wethouder de Feijter.... na tuurlijk wel z'n slechtste grond. Een handige manier om daarvanaf te komen, maar bestuurlijk is het onverstandig der gelijke privé belangen te laten verweven met diskutabele politieke beslissingen. Met welk fatsoen kan een volgende vestiging nog worden afgewezen? De gemeente wilde dus wel aan een bestemmingsplan wijziging meewerken, maar Gedeputeerde Staten moeten een verklaring van géén bezwaar onderteke nen. Dat waren ze niet van plan. Het past niet in het provinciaal ruimtelijk beleid. Terwijl Gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening mevr. Maris-Kos- ter haar ongenoegen uitte aan de ge meente over de gang van zaken, was een zware delegatie van de Cebeco al onder weg naar Oostburg. In eerste instantie gaf Maris te kennen helemaal niet voor een ontmoeting te voelen. De zaak lag voor haar zondermeer duidelijk.... maar omdat de 9 mannen van de Cebeco al onderweg waren, wilde ze wel even wachten. Enkele uren daarna was de zaak beklon ken. Tot grote verbazing van iedereen gaf G.S. wél een verklaring van géén bezwaar. Een dag erna was men al aan het bouwen. Heeft een boerin tussen de boeren nog steeds niets te zeggen? Evenals vorig jaar werden ook nu weer de kokmeeuwnesten geteld op het Pauli- naschor en in het nederlands deel van Het tellen van de kokmeeuwnesten in het Zwin. het Zwin. Het aantal broedsels op het Paulinaschor lijkt zich te stabiliseren. Dit jaar telden we 1454 nesten, terwijl we vorig jaar op 1382 kwamen. Voor het eerst werd hier met zekerheid het nest van een zwartkopmeeuw ontdekt. Het onderscheidde zich van de kokmeeuwnesten, doordat er wat meer fijn materiaal in was verwerkt. Het zag er zo gezegd verzorgder uit dan de soms uit grof materiaal bestaande kokmeeuw nesten, al is bij deze soort de variatie groot. De eieren van de zwartkopmeeuw waren niet te onderscheiden yan de uiterlijk zeer verschillende kokmeeuw eieren. (tellers: Gerard van Zuylen, Rob van Westrienen, Thijs Kramer) In het nederlands deel van het Zwin is het aantal broedende kokmeeuwen toegenomen van 3048 vorig jaar naar 4046 nu! Daartussen ontdekten we 3 paar zwartkopmeeuwen zonder dat we de nesten zelf opmerkten (tellers: Eric Blaakman, Rob van Westrienen, Lucien Boerjan en Thijs Kramer) Zoals in de Zwinberichten valt te lezen houdt Guido Burggraeve het op ongeveer 6000 nesten voor het hele Zwin. Op basis van onze nauwkeurige telling moeten we konkluderen dat dit een grove onder schatting inhoudt. Het werkelijke aantal zal eerder in de buurt van het dubbele liggen. De toename van de nederlandse kolonie wordt veroorzaakt door het feit dat men op belgies grondgebied dit jaar gestart is met het vernietigen van meeuwennesten. Als dit echter tot gevolg heeft dat de kokmeeuwparen zich verplaatsen van het belgiese naar het nederlandse deel van het Zwin, betekent dat een louter verplaatsen van het probleem. Overleg hierover tussen de twee beheerders van het Zwin lijkt op z'n plaats. Er kan bv. voorgesteld worden de zwartkopmeeu wen maar op te ruimen. 17

Tijdschriftenbank Zeeland

t Duumpje | 1986 | | pagina 19