't DUUMPJE TELT DIT JAAR 35 LENTES V wandel/fietstochten diskussie Op 28 juni 1956 werd de Vogelwacht 't Duumpje opgericht. Na een korte inzinking in de beginjaren zeventig werd in 1974 de draad weer opgepakt. De naam werd veranderd van vogelwacht in natuurbeschermingsvereniging. Maar al met al bestaat 't Duumpje dit jaar 35 jaar. Het bestuur wil dit jubileum niet onopgemerkt voorbij laten gaan. /ft(i" De strenge winter '55-'56 vormde de direkte aanleiding voor het oprichten van de vogelwacht 't Duumpje. Veel vo gels kwamen door de strenge vorst in nood. Op verschillende plaatsen werden akties opgezet om de vogels te helpen de winter door te komen. Zo ook in West Zeeuws Vlaanderen. De vogelvoeder- kampagne vormde de aanleiding om een vogelwacht op te richten. De vogels maakten een moeilijke tijd door. Op veel plaatsen verdwenen geschikte vogelge- bieden en een organisatie, die voor de vogels opkwam was geen overbodige luxe. Die tijd ligt ver achter ons. Ondertussen heeft 't Duumpje zich ontwikkeld tot een bloeiende natuurbeschermingsvereni ging. Meer dan 500 leden telt 't Duumpje nu. De vereniging is niet meer weg te denken uit de streek. Door de jaren heen heeft 't Duumpje zich ontwik keld tot een aanvaarde gesprekspartner voor gemeente en waterschap. Maar dat is natuurlijk niet allemaal van zelf geko men. Tussen 1956 en 1991 heeft 't Duumpje een enorme ontwikkeling doorgemaakt. In een volgend nummer van dit tijdschrift zal die geschiedenis beschreven worden, 't Duumpje heeftin- derdaad in die 35 jaar geschiedenis ge schreven. Het is ook voor de toekomst van belang om even stil te staan en om te kijken. Maar in dit jubileumjaar worden er niet alleen oude herinneringen opgehaald. Centraal in dit jubileumjaar staat 30 juni. Twee dagen na de feitelijke ver jaardag organiseert de vereniging wandel/fietstochten in de dorpen van West Zeeuws Vlaanderen. Op deze zon dag kunnen alle inwoners op pad in de direkte omgeving van het dorp. In elke plaats zal een lid van 't Duumpje een wandel-of fietstocht begeleiden. Tijdens de tocht kan meer verteld worden over de aktiviteiten van de vereniging. Verder zal de begeleider wat vertellen over de vogels, de planten e.d. die tijdens de wandeling worden waargenomen. Een uitgelezen mogelijkheid dus, om met 't Duumpje kennis te maken, maar meer nog, om onder deskundige begeleiding er achter te komen wat er op natuurgebied in de eigen woonomgeving allemaal te beleven valt. Achter in dit nummer staat per dorp aangegeven waar en wanneer er vertrok ken wordt. Let verder op de aankondi gingen in de lokale pers. Maar 't Duumpje zou 't Duumpje niet zijn als hetjubileumjaar niet werd aange grepen om de bestuurders met belangrij ke natuurbeschermingszaken te kon- fronteren. Dit najaar zal er een diskussie avond worden georganiseerd, speciaal bedoeld voor gemeentebestuurders, wa terschappers, mensen uit landbouw- en rekreatieorganisaties, en verder ieder een, die geïnteresseerd is in de toekomst van West Zeeuws Vlaanderen. Naast een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van natuur en milieu (hoe heeft de natuur zich de laatste 35 jaar ontwikkeld), zullen aktuele zaken worden aangesneden. Is ook West Zeeuws Vlaanderen vol? en wat te den ken van de verschillende landinjïch- tingsprojekten. Naar verwachting zal binnen afzienbare tijd heel West Zeeuws Vlaanderen in het kader van de landinrichting worden aangepakt. Nu wordt er gewerkt aan het landschap van de volgende eeuw. Voor 't Duumpje dé uitdaging van dit moment. Dit najaar zal daarover dus een speciale diskussie- avond worden belegd. Maar naast al dit serieuze gedoe wordt er natuurlijk ook tijd ingeruimd voor gezelligheid, vanaf 13 uur is op 30 juni iedereen welkom op de Volkshoge school in Aardenburg. Hier wordt het 35-jarig bestaan gevierd. De traditionele schieting brengt iedereen in beweging. Hapjes en drankjes zorgen voor de nodi ge energie en prachtige dia's tonen het moois, dat er nog is. W,1 W l -nu |n ,u tekening:Pieter Paul van Laake

Tijdschriftenbank Zeeland

t Duumpje | 1991 | | pagina 4