VOGELNIEUWS y ERIC BLAAKMAN VOORZITTER VWG Observatiehut "het Grote Gat" JAARBOEK NW- VLAANDEREN Eric Blaakman heeft tijdens de mei vergadering Eric Marteijn opgevolgd als voorzitter van de vogelwerkgroep van 't Duumpje. Eric Marteijn wilde na al die jaren de funktie neerleggen, mede gelet op al die andere aktiviteiten in de lande lijke vogelwereld. Verschillende taken, zoals het organiseren en uitwerken van diverse vogeltellingen werden onder de leden van de werkgroep verdeeld, zodat Eric Blaakman niet meteen alles hoeft over te nemen. Enkele leden van de werkgroep hebben de laatste weken veel tijd besteed aan het invullen van oude trektellingen op kom- puterkaarten i.v.m. het uitgeven van een speciaal boek over vogeltrek. Afgelopen winter werden weer maande lijks ganzen geteld. Er waren er bedui dend minder dan voorgaande jaren. De patrijzentellingen zijn suksesvol verlopen, met name door de sneeuw- periode in februari. De patrijzen kon den zodoende in kluchten gemakkelijk opgespoord worden. Een voorzichtige eerste schatting levert voor WZV1 3000 patrijzen op. Andere gegevens, zoals groepsgrootte moeten nog worden uitgewerkt. Afgelopen winter werden ook eksters geteld. In totaal waren dat er 385Dat is een laag aantal te noemen. In sommige gebieden waren helemaal geen eksters te bekennen. Dat zal het gevolg zijn van het gebruik van ekstervangkooien door jagers. Gelukkig zullen de vangkooien op zeer korte termijn verboden worden. Van de waterwildtellingen van afgelo pen winter is nog niet alles uitgewerkt. Alleen de blauwe reiger (totaal 40 ex) en de dodaars (totaal 70 ex) staan op pa pier. Van deze laatste soort zet de neer waartse tendens zich voort. De waarne mingen blijven voornamelijk beperkt tot de kuststrook. Waarom de dodaars zo weinig in de kreken wordt gezien blijft onduidelijk. Achteruitgang van de wa terkwaliteit en verzoeting van het kreekwater zijn mogelijke oorzaken. Het aantal waterhoentjes dat in onze streek overwintert ligt naar schatting op ruim 2000. Dit kan afgeleid worden van de tellingen. Dit broedseizoen richt de vogelwerk groep zich op een aantal vogelsoorten, waarvoor geldt dat de hele streek wordt onderzocht op broedvogels: roodborst- tapuit, steenuil, grauwe gors, kwartel, sterns, plevieren, meeuwen en bruine kiekendief. Verder wordt door enkele leden de Sint Kruiskreek op broedvogels geïnventari seerd. Ook worden de huiszwaluwen weer bijgehouden. Niet alleen alle dorpen worden geteld, ook de grote kolo nies buiten de dorpen. Er zijn allerlei soorten vogelaars, o.a. verzamelaars van zeldzaamheden, van gers en ringers, tellers van doortrekkers, vogelaars die stilstaan, luisteren en note ren, en er zijn ook kijkers naar het ge drag van vogels. Voor die laatste kategorie is de observa tiehut de zevende hemel. Zo ook dit voorjaar: - Bitse kluten, die iedere andere vogel vinnig op afstand houden; - Bergeenden, die dat alleen doen, als er soortgenoten komen aanvliegen; - Een dikke, bolle meerkoet, die korte tijd geduld wordt in het territorium van een waterhoen, totdat deze laatste met gespreide staart, opgeblazen lijf en om- laaggerichte kop 't niet langer pikt...; - Een andere meerkoet, die een rat veijaagt; - Een jammerende grutto, die op de vleu gels gaat voor een bruine kiekendief en zich daarna gedraagt, alsof hij helemaal geen nest met jongen heeft, die bedreigd worden, maar zich staat op te poetsen; - Een mannetje tureluur, die zich op windt om een vrouwtje te bemachtigen, dat hij met trillende vleugels, schelle kre ten en zijn poten om beurten zenuw achtig optrekkend achter haar probeert te gaan stan, waarna zij telkens een paar stapjes wegloopt en verder vliegt; - De kleine plevier, die alleen maar kan hollen en stilstaan. Kortom, omdat vooral jonge vogelaars komen kijken en opschrijven wat ze zien...komt dat ook zien! Het aantal waarnemingen, dat op papier gezet wordt, loopt terug. Omdat ze nog al eens zoek raken? Geef de moed niet op. Verzamel ze af en toe en stuur ze op naar: Trees van der Pas, Knokkertweg 5, Cadzand. Ik trof waarnemingen aan van: Rob van Westrienen, Jessica Kips, David Tem pelman, Rienk Geene, Jochem Hei- mann, Adrie Provoost, Dennis Ben, Pieter Simpelaar, Erwin Verhage, Lu- cien Boeijan, Frank Verstappen, Floor Arts, Rien Marijs, Paul de Laat, Jeroen van de Velde, familie Prins. De volgende waarnemingen werden in genoemde aantallen genoteerd en date ren uit de periode april-mei 1991. Bergeend 34, blauwborst 12, blauwe rei ger 9, boerenzwaluw 22, bontbekplevier 11, bonte strandloper 4, bruine kieken dief 7, dodaars 11, ekster 2, fazant 22, gierzwaluw 22, grauwe gans 187, "grauwe kiekendief'? 1 paar, groenling 1, groenpoo trui ter 2, grutto 8, houtduif 2, huiszwaluw 8, kemphaan 83, kievit 13, kleine karekiet 5, kleine plevier 15, kluut 76, kneu 2, koekoek 3, kokmeeuw 3, kramsvogel 1, meerkoet 13, merel 3, oeverloper 6, postduif/reisduif8, rietgors 20, rietzanger 9, scholekster 18, slobeend 2, spreeuw 31, sprinkhaanriet- zanger 1, tureluur, 21, waterhoen 28, wilde eend 26, wintertaling 1, witte kwikstaart 2, wulp 10, zwarte ruiter 4. Trees van der Pas Begin april verscheen het tiende Jaarboek Noord-West-Vlaanderen, 1988-1989. Het bespreekt het voorko men van 215 vogelsoorten in de betrok ken regio tussen 1 juli '88 en 30 juni '89. In het eerste hoofdstuk over de water vogels krijgen we een overzicht van de doortrek en de overwintering, gevolgd door een overzicht van de broedgeval- len. Daarna volgt een gedetailleerd beeld van de overwinterende ganzen in de Oostkustpolders en hun evolutie de laatste decennia. Na een korte bespre king van de grote waadvogels, stappen we over op de stootvogels. Vooral de spektakulaire trekgolf in de derde dekade van mei wordt toegelicht, als mede het stijgend aantal broedgevallen van enkele soorten. Dakzij uitgebreid telwerk op de stranden, in de Zeebrugse Voor- en Achterhaven en in het Zwin vormt het steltloperartikel de parel van het boek. Voor het eerst sinds jaren krijgen we opnieuw een echt zeetrekarti- kel. Uitgebreide aandacht verder voor de unieke sternen en meeuwenkolonie in de Zeebrugse voorhaven. De nachtroofvogels en de zangvogels sluiten dit me» dan 250 blz. tellende boek af. Dit boek kan besteld worden door overmaking van f 20,- op postgiro 473327 t.n.v. Danubia Belgium te 's Gravenhage, onder vermelding van Jaarboek '88-'89. ■7

Tijdschriftenbank Zeeland

t Duumpje | 1991 | | pagina 9