BERICHTEN KORT GROENE KIKKERS ROND SLUIS De jeugdbond A-politiek LANDINRICHTING 11 verontreiniging tot de overheid gewend, pas in 1964 kwam de verlangde wet tot stand! Ook heeft de vereniging het onderzoek naar de kwaliteit van het oppervlakte water bevorderd. Ze heeft er toe bij gedragen dat het Rijksinstituut voor Zui vering van het Afvalwater (RIZA) werd opgericht. De vereniging heeft echter weinig be reikt. Ze hadden de naam van brave, nette mensen en in de statuten stond, dat ze hun doelstelling zou trachten te berei ken met inachtneming van de belangen van nijverheid en landbouw. Een kategorie, die in de natuurbescher ming een aparte plaats inneemt is de jeugdbeweging. De verbindingsschakel tussen jeugdbewegingsidealisme en natuurbescherming wordt gevormd door de Nederlandse Jeugdbond voor Na tuurstudie (N.J.N.). Deze jeugdbond werd opgericht in 1920 en later geflan keerd door christelijke jeugdbonden. De N.J.N. is de leerschool geweest voor heel wat politieke bestuurders en mede werkers van natuurbeschermingsorgani saties. Socialistische idealen, geheelont houding en natuurstudie, en dat in een organisatie waar de jongeren het hele maal zelf regelden, betekende voor veel jongeren een bepalende grondslag voor het verdere leven. Kenmerkend voor de oude natuur- en milieuorganisaties is het a-politieke ka rakter. Eén van de redenen is dat de be stuurders voor een niet onbelangrijk deel bestuurlijke funkties hadden bij de overheid en het bedrijfsleven. Konflik- ten werden altijd uit de weg gegaan, uit angst de goede reputatie te verliezen. De gouvernementele instelling was heel sterk, op eenmaal genomen beslissingen werd niet teruggekomen. Ideologische diskussies waren uit den boze. Deze werkwijze is tot ver in de zestiger jaren typerend geweest voor de natuur- en milieuorganisaties. Resten ervan be staan nog tot op de dag van vandaag. Pas in het begin van de jaren zestig ontstaan nieuwe organisaties, die een veel radika- lere inhoud krijgen. Hierover een volgende keer meer. Ineke Batselaere De minister van Landbouw, Natuurbe heer en Visserij heeft besloten dat dit jaar gestart mag worden met twee nieu we landinrichtingsprojekten in WZV1. Het gaat om de herinrichting 'Kust WZV1' en om de ruilverkaveling 'de Ponte (het gebied onder IJzendijke en Biervliet) Dit besluit betekent dat momenteel héél West Zeeuws Vlaanderen op de één of de andere manier met landinrichting te maken heeft. In alle landinrichtingskommissies heeft 't Duumpje een vertegenwoordiger orn de natuur en landschapsbelangen te be hartigen. Vooral het projekt voor de kuststrook is voor de natuurbescherming heel belang rijk, maar ook het gebied 'de Ponte' is alle aandacht waard. In dit projekt moe ten de mogelijkheden voor natuuront wikkeling in het Passageulegebied on derzocht worden. We houden u op de hoogte. (TK) Vorig jaar maakte mijn vrouw me er al op attent: d'r zitten vast van die groene 'puten' bij het bosje van Badts en aan de Stenen Beer. Ja, ja, dat zegt iedereen, als hij een kikker ziet die er groenig uitziet. Maar omdat ze hardnekkig bleef volhou den ("want ze waren erg schuw, want ze sprongen altijd met een grote boog in 't water, voor zover ze er al niet in waren, en ze kwaakten met van die grote blaas kaken een hele dag door"), ben ik ditjaar zelf maar eens gaan kijken, en jawel hoor, ze zaten er! Vermoedelijk zijn het de kleine of middelste groene kikkers, mijn kennis is wat dat betreft te gering. De groene kikker komt in WZV1 maar sporadisch voor. Eigenlijk nog zeldza mer dan de boomkikker. Hoe dit komt is niet bekend. In de rest van Nederland is de groene kikker nog redelijk algemeen. Wellicht heeft het te maken met het o- verwegend brakke water en ook het feit dat er eigenlijk geen grotere geïsoleerde moerassige watertjes zijn. Deze voor waarden zijn rond de Sluisse wallen nu wel enigszins aanwezig sinds de recente wallenrestauratie, waarbij op advies van 't Duumpje enkele geïsoleerde waters met flauwe taluds aangelegd zijn. Bo vendien werd bij de aanleg van het fiets/wandelpad aan de Oostkant onge wild ook een dergelijk biotoopje ge maakt. Dat deze vooruitgang een gevolg zou zijn van het spaarzame gebruik van che mische bestrijdingsmiddelen is natuur lijk een voorbarige konklusie. De brand netels, die voor de akkerbouwer abso luut geen kwaad kunnen, worden tot in het talud van de put waar wat groene kik kers zaten, doodgespoten. Naar aanleiding van een telefoontje heeft dhr. J. Naeye, hoofd gemeentewer ken van Sluis, beterschap beloofd. Wie weet zitten er over enkele jaren weer boomkikkers. Sjaak Herman

Tijdschriftenbank Zeeland

t Duumpje | 1991 | | pagina 13