KORTE BERICHTEN KANOROUTES KURSUS NATUUR EN MILIEU KERKUILEN- KASTEN ROND SLUIS 'n PLUUMPJE VAN 't DUUMPJE 12 V Een kanoklub heeft het bestuur van het Waterschap het Vrije van Sluis ge vraagd de bestaande route van Cad- zand-bad naar Bakkersdam te mogen doortrekken naar de Pyramide. Bij dit plan zijn ook natuurbelangen in het geding. Vandaar dat het bestuur van 't Duumpje haar standpunt schriftelijk aan het waterschap kenbaar heeft gemaakt. Afwateringskanalen en kreken lopen per definitie door de laagste delen van het polderland. Langs deze waterlopen zijn rietkragen, slikjes en weilanden aanwe zig. Deze gebieden vervullen een funktie als broed-, fourageer-, of rustgebied voor verschillende vogelsoorten. De meeste waterlopen doorsnijden nauwe lijks ontsloten gebieden, die er nu nog rustig bijliggen. Vandaar dat de kano sport door de natuurbescherming met argusogen bekeken wordt. Natuurlijk zal een enkele kanovaarder nauwelijks problemen opleveren voor de natuur waarden. Waar we meer beducht voor zijn is een snelle groei van de sport. Dat brengt allerlei nevenaktiviteiten met zich mee, zoals wedstrijden,toertochten. Deeerste kampingeigenaar die ze ver huurt heeft zich al aangediend. Het is moeilijk in te schatten hoe de kanosport zich zal ontwikkelen in Zeeland. In andere provincies, zoals Friesland en Groningen is de kano geen zeldzame verschijnng meer. In ieder geval dient er ook in onze streek een goede afstem ming plaats te vinden tussen het natuur- belang en de kanosport. De kanoklub wil de route uitbreiden van de Plate naar de Pyramide. Voor dit ge deelte is er een extra reden om terughou dend te zijn met allerlei ontwikkelingen. In het Natuurbeleidsplan is de Passa- geule, waar de route doorloopt, aange wezen als onderdeel van de ekologische hoofdstruktuur. Dat betekent dat voor dit gebied behoud, en waar mogelijk ver sterking van de natuurwaarden voorop staan. In het kader van de landinrich- tingsprojekten wordt bekeken hoe dit ingevuld kan worden. Er zal een plan worden opgesteld voor natuurontwikke ling voor dit gebied. Het is zeer de vraag of de kanosport past in een gebied dat voor de natuur wordt ingericht. Dat maakt investeren voor de kanosport in zo'n gebied een hachelijke zaak. Voor de natuurbelangen is het zelfs ongewenst, omdat een kanoroute natuurontwikkeling in de toekomst in de weg kan staan. Vandaar dat 't Duumpje het bestuur van het waterschap gevraagd heeft geen medewerking te verlenen aan de uitbreiding van de kanoroute.(TK) De Stichting Basis Edukatie Zeeuws Vlaanderen organiseert een kursus Na tuur en milieu. De kursus is bedoeld voor volwassenen, die weinig tot geen natuur- en milieu- edukatie hebben genoten en een lage vooropleiding hebben. De kursus is een basiskursus waarbij in 15 bijeenkomsten aandacht wordt ge schonken aan de volgende onderwerpen: natuur, voedsel, schoonmaken, vervoer, afval. In het programma zijn ook enkele exkur- sies opgenomen. Naast een kringloop- exkursie, zal er ook een exkursie plaats vinden m.b.t. de onderwerpen natuur en voedsel. De kursisten ontvangen naast een in- formatieboek, een map welke in de loop van de kursus aangevuld wordt met werkbladen, opdrachten en achter grondinformatie. De kursus vindt plaats in de kursus- ruimte van de Stichting Basis Edukatie Zeeuws Vlaanderen, Schouwburgstraat 2, te Oostburg. De kursus wordt gehouden op dinsdag middag van 13.00 tot 16.00 uur. De kosten bedragen 20 gulden. De kursus wordt begeleid door Mark Ploegaert. Voor de kursus kun je je opgeven telefo nisch: 01170-55151. Het pensionaat "Sint Joseph" buiten Sluis aan de weg naar Draaibrug is men aan het slopen. Al jaren broedden hier enkele koppels kerkuilen en die raken nu hun broedplaats kwijt. Samen met Henk Zandstra (kerkuil-koördinator in Zee land) heeft 't Duumpje gedaan kunnen krijgen, dat ze dit jaar nog ongemoeid zullen blijven. Maar voor volgend jaar zullen ze een ander heenkomen moeten zoeken. Om de kerkuilen maximale kansen te bieden hebben enkele leden van onze vereniging boeren in de nabije omtrek gevraagd om speciale nestkasten voor deze uilen te mogen plaatsen in de boe renschuren. Zij boden allen hun volle medewerking aan en zo werden maar liefst 5 kasten geplaatst op geschikte lo- katies. We zijn benieuwd of die inspanningen volgend jaar resultaat zullen hebben. Henk, Lucien, Jacob en Pieter, alvast bedankt voor jullie inzet. Sjaak Herman Eigenlijk verdient elke vrijwilliger 'n pluumpje, maar er zijn zo van die 'gevallen', die opvallen. Zo iemand is L. van 't Westeinde uit Groede. Al jaren lang helpt hij elke winter mee met het snoeien van hoogstamfruitbomen en het knotten van tronken. Zijn specialiteit is het 'musteren'. Elk jaar weer opnieuw komt hij trouw opdagen, ook al laat zijn ge zondheid dit niet altijd toe, onder het gezegde 't za we hoal". En zijn leeftijd, 83 jaar, speelt voor hem helemaal geen rol. Maar ook 's zomers is hij van de partij. Vorig jaar bood hij aan om stekels te kappen in de Groedse Duintjes. Altijd een ontmoe digende bezigheid, want er staan er oneindig veel meer dan je denkt. Van 't Westeinde, 't Duumpje is je zeer erkentelijk voor je inzet. Sjaak Herman

Tijdschriftenbank Zeeland

t Duumpje | 1991 | | pagina 14