Scha en schande in de Damse Polder geven werd ervoor geopteerd om de jarenlang bemeste bodem zoveel moge lijk uit te putten door gedurende twee jaar mais te verbouwen. Alleszins kan de zeer zandige bodem van de oorspron kelijke wallen op langere termijn wel veelbelovend zijn. Delen van de wallen die reeds grasland waren en bij het reser vaat konden worden aangesloten, zullen eveneens door extensieve beweiding tot struktuurrijke vegetaties worden om gevormd. In eerste instantie werd hier geopteerd voor schapen en boerenpaar den -esthetisch onvervangbaar en als je het niet wilt geloven, kom dan zelf eens kijken op een geleide wandeling. Ter hoogte van de molen aan de Damse Vaart is een deel van de wallen ook al vanaf de openbare weg zichtbaar. De B.N.V.R. mag zich dan wel verheu gen in de suksesvolle bescherming van de damse Vesten, de toestand elders in Damme is allesbehalve rooskleurig. Damme en omgeving is nog rijk aan na tuur, en dat verklaart waarom het kleine Damse centrum op het gewestplan (te vergelijken met ons streekplan, red.) in een enorme natuurgebiedsvlek werd ingebed. Nochtans wordt er overal deftig ge knoeid. Diverse besturen en overheden laten betijen en begaan, of zijn zélf vaak oorzaak van landschapsverminking en natuurvemietiging. Enkele voorbeelden: - talloze historische dijken worden ver knoeid: Branddijk, Groenendijk... - oude, natuurrijke kreken worden vol gestort: Polderstraat, Platte Kreek, Blauwe Sluis - de Damse Vaart kreeg een ngoreuze betonnen boord. De aangelegde riet kraag bovenop, kan niet verdoezelen, dat het leven van waterplanten en vissen haast onmogelijk werd. En dan is er nog de penibele waterkwaliteit van het ka naal Gent-Oostende, waarmee ze ge voed wordt. Robrecht Pillen Konservator Braambos Oost 11 8200 St-Andries-Brugge (050)390684 Kris Decleer. Hoe het niet moet! In de Blauwe Sluis te Damme werden door de Damse Polder vorig jaar in het volle broedseizoen baggerwerken uitgevoerd. Nesten van waterral, bruine kiekendief en blauwborst verdwenen onder de modder, ondanks de bestemming natuurreservaat voor het gebied.

Tijdschriftenbank Zeeland

t Duumpje | 1991 | | pagina 7