literatuur 8 In de zomer van 1988 is door Peter Twisk een inventarisatie verricht van de vleermuizen in het westen van Zeeuws- Vlaanderen (Twisk, 1989). Hoewel hij meerdere keren met de batdetector bij de ruïne van het jongenspensionaat heeft geluisterd, kon hij in de omgeving van de ruïne noch elders in West- Zeeuws-Vlaanderen mopsvleermuizen signaleren. Daarmee blijft het onduide lijk of en in hoeverre de in Sluis ge vonden mopsvleermuizen deel uitma ken van een grotere (deel)populatie. De dichtsbijzijnde bekende andere popula ties bevinden zich in Zuidoost België en Duitsland. Gedurende tien jaar zijn er mopsvleer muizen in Sluis gevonden. In het begin van de jaren tachtig is een aantal keren per winterseizoen geteld. Daarbij werd de tweede keer steeds een geringer aantal vastgesteld. Twee mogelijkheden kunnen dit verklaren: of de mopsvleer muizen hebben een andere, voor vleer muiszoekers moeilijker te ontdekken plek gevonden of de dieren hebben een andere winterverblijfplaats gevonden. Recente navraag in de omgeving van Sluis heeft geleerd dat er nog een aantal oude kelders bij boerderijen aanwezig is. En, last but not least, is er ook nog de Stenen Beer. Dit is een ruïne met een keldercomplex gelegen langs een water, waaraan bovendien een aantal oude bomen staat Mochten de mopsvleer muizen een winterverblijf zoeken in de Stenen Beer, dan zitten ze daar voorlo pig goed. De restauratie van de Stenen beer is namelijk begin dit jaar afgerond. Of de mopsvleermuizen daar het ko mende winterseizoen onderdak zullen vinden zal de toekomst leren. Rapport Consulentschap Natuur, Milieu en Faunabeheer in Zeeland. situatie in België De mopsvleermuis, in België meestal dwarsoorvleermuis genoemd, is in het telseizoen 1990/1991 in Vlaanderen van slechts één lokatie bekend. Het betreft een fort nabij Antwerpen. Ou dere waarnemingen (1980-1989) ko men uit Oudenaarde (Oost Vlaanderen) en Ouderchem (Brabant). In Wallonië worden in de streek rond Virton (Bel gisch Luxemburg) jaarlijks enkele exemplaren aangetroffen. De algemene indruk is dat de soort in België achter uitgaat (pers. med. A. Lefevre). Glas, G.H., 1982. Wintervondsten van mopsvieermuizen en grijze grootoor- vleermuizen in Nederland buiten Zuid- Limburg. Lutra 25:15-16. Lina, P.H.C., 1987. Het voorkomen van de mopsvleermuis Barbastella bar bastellus (Schreber, 1774) in Neder land. Lutra 30:19-31. Schober, W. E. Grimmberger, 1987. Die Fledermause Europas: kennen - bestimmen - schützen. Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart Twisk, P., 1989. Vleermuizen in het ruilverkavelingsgebied Aardenburg. Jan Pieter Bekker, Zwanenlaan 10, 4351 RX Veere.

Tijdschriftenbank Zeeland

t Duumpje | 1991 | | pagina 10