KORTE BERICHTEN SCHUILHUT GROTE GAT OOSTBURG MILIEUTELEFOON Wat moet ik doen aan die eksters? 16 In de winterperiode kun je vanuit de schuilhut een aantal leuke vogels van dichtbij bekijken. Waterhoentjes, een den, kluten en meerkoeten springen het meest in het oog. Vooral het verschil tussen een waterhoen (rode snavel) en meerkoet (witte snavel) is dan goed te zien. Wie wat meer geduld kan opbrengen krijgt vast en zeker de waterral in zijn vizier. Normaal zieje deze schuwe vogel niet zo vaak, maar vanuit de schuilhut zieje hem regelmatig langs de rietrand jes en rietkragen lopen op zoek naar voedsel. Als er ijs ligt zijn er meestal minder vogels te zien. Vooral de watervogels zoeken dan open water op. Alleen het riet rond de schuilhut trekt dan vogels an. Af en toe zieje wat koolmeesjes en merels en verder wordt de rietkraag voornamelijk als ovemachtingsplaats gebruikt. De blauwe kiekendief kun je daar verwachten, terwijl er soms dui zenden spreeuwen al kwetterend de riet kraag in duiken. Zolang het echter nog niet al te koud is blijven veel vogels in het Grote Gat hangen. Je ziet dan bijvoorbeeld bonte strandlopers, kemphanen en zwarte ruiters. Dit zijn steltlopers (vogels op meestal vrij lange poten), die wat onbe kender zijn dan de kluut en de tureluur. Ook de wulp is een trouwe bezoeker van het Grote Gat, soms zitten er meer dan 150. Als het te koud wordt aan hun voe ten vliegen ze naar warmere oorden in Europa of Afrika. Er werd op 29 november j.l. een zeldza me vogel gezien: de waterpieper. Het is een familielid van de graspieper, die vrij moeilijk te onderscheiden is van zijn nauwe verwant. Over de hut zelf werd in het waame- mingenboekje nog een opmerking geplaatst. Het scherm naast de hut is kapot. Zou dat gemaakt kunnen worden? Tot slot volgt hier de lijst van waarge nomen vogelsoorten in de afgelopen 3 maanden vanuit de schuilhut. Vanaf 1 maart 1992 is er in Zeeland één meldpunt voor het indienen van milieu klachten. Het meldpunt is onderge bracht bij de Regionale Brandweer Zee land in Vlissingen. Iedereen kan kontakt opnemen met het meldpunt voor klach ten over stand-, geluid- of stofhinder, maar ook als men bodem-, of waterver ontreiniging heeft gezien. De regionale brandweer, provincie, gemeenten, rijks waterstaat en bedrijven kunnen daarna tot aktie worden aangespoord. Het tele foonnummer is 24 uur per dag bereik baar. Het nummer is: 01184-12323 Blauwe reiger, waterral, waterhoen, bergeend, spreeuw, kokmeeuw, wulp, houtduif, kievit, witte kwikstaart, zilvermeeuw, grauwe gans, wilde eend, roodborst, fazant, kluut, bonte strandloper, kemphaan, ekster, merel, zwarte kraai, winterkoning, blauwe en bruine kieken dief, scholekster, koolmees, zwarte ruiter, turkse tortel, kuifeend, watersnip, kramsvogel, tureluur, kolgans, meerkoet, heggemus, wa terpieper, vink, slobeend, wintertaling, putter, pimpelmees, grote mantelmeeuw, groenling, grote zaagbek. .Waarnemers: Henk Bondewel, Anton Bun, Lucien en M. Boeijan, Rob van Westrienen, Adrie Provoost en een franstalige onbekende. Eric Blaakman Wij hebben een grote tuin en daar wonen veel vogels. Maar nu is het probleem: er komt telkens een groep eksters die andere vogels, zoals merels en uiltjes, gaan pesten. Ze vliegen er steeds boven en beginnen dan te pikken en achtervolgen de vogel een tijdje. Ook plunderen ze in de lente de nestjes. Ik ben bang dat de eksters de andere vogels zo verjagen. Wat moet ik nu doen? Hanneke (13 jaar) Het is natuurlijk niet leuk om te ziendal de merels en andere vogels in je tuin gepest worden door eksters. En het is nog minder leuk als je ziet dat ze in de lente jonge vogels opeten. We begrijpen wel dat je er iets aan wilt doen maar dat is niet nodig. Een paar mensen hebben onderzoek gedaan naar hoeveel last de vogels nu echt hebben van de eksters. Ze ontdekken dat eksters meestal insekten eten en bijna nooit jonge vogels. Om precies te zijn:3 van hun voedsel bestaat uit jonge vogels. Ze eten dan meestal de zwakste jonge vogels en de sterk- ste blijven over. Het klinkt misschien vreemd, maar het is goed dat eksters jonge vogels eten. Als alle jonge vogels zouden blijven leven dan zou bijvoorbeeld een merelpaar na vijf jaar voor 15.550 nieuwe merels gezorgd hebben. En die passen nooit allemaal in je tuin. Een ouderpaar merels krijgt tien jongen. Dan zijn er het volgend jaar dus 6 paar merels. Die krijgen allemaal weer tien jongen en dan zijn er dus 60 merels. Het jaar daarop zijn er dan 36 paar merels die 360 jongen krijgen. Een jaar later zorgen 216 paar merels voor 2.160 nakomelingen. Na vijfjaar zijn er dan 12.960 jonge merels en 1296 paar volwassen merels. In totaal dus 15.552 merels. Dus het is best nuttig dat eksters jonge vogels eten. Bovendien rui men ze ook afval op, eten ze schadelijke insekten en bouwen ze nesten waar torenvalken en rans uilen van kunnen profiteren. Dus je ziet, de ekster is zo slecht nog niet.

Tijdschriftenbank Zeeland

t Duumpje | 1991 | | pagina 18