Snoeiseizoen 1993/1994 Paddentrek. Snoeien en knotten in het winterseizoen '93!'94 voor een aantal mensen snel het ver schil duidelijk tussen een liggende en een staande wip. De 'oude garde' wist dit natuurlijk al veel langer, maar schoot zeker niet beter dan de eerste lingen. Nadat de duisternis begon te vallen, werd de schuur weer opgezocht en vond een eerste optreden van de Brugse 'Klakkebussen' plaats. Een groep zich bedienend van instrumen ten als trekzak (een oude eenvoudige vorm van een accordeon, maar daarom niet minder moeilijk te bespelen), draailier, diverse doedel- en andere geluidsvoortbrengende zakken. Ook een lluit, gitaar en af en toe trompet waren aanwezig. Ze zorgden voor een stemmige ambiance, waarin het goed toeven was. Na dit inleidinkje begon Awie de Zwart aan zijn dialezing die ongeveer 3 kwartier in beslag nam. Het onder werp van zijn betoog vormde zijn inventarisatie van de Zwarte Polder, uitgevoerd op verzoek van beheerder Het Zeeuwse Landschap. Een stoet plantesoorten trok aan de kijkers voor bij, waarbij op inzichtelijke wijze dui delijk werd gemaakt dat plantesoorten gebonden zijn aan de hoogte en der halve bespoeling van het terrein. Ook de ontwikkeling (aanslibbing, verdro ging) van het gebied leidt tot wijzigin gen in de flora. Niemand bleek nog vragen te hebben na de vertoning, het geen als een compliment opgevat mag worden. De Klakkebussen stonden inmiddels weer gereed; hun inwendige mens was weer wat versterkt en ze zetten het programma voort tot rond de klok van twaalf. Er werd uit volle borst meege zongen tijdens hun 'chanson illustré' met een voor iedereen begrijpelijk re freintje. Tijdens hun optreden werden oude anekdotes opgehaald, de nieuw ste stand der dingen doorgenomen, oude kennissen teruggezien, kortom een echte Duumpjesavond. Jaap de Hulster Op zaterdag 30 oktober is het traditio nele knotseizoen weer begonnen. Het voorlopige programma ziet er als volgt uit: 1) We starten met het opsnoeien van een 170-tal betrekkelijk jonge iepen langs de Ringdijk-Zuid (die al sinds mensenheugenis geen dijk meer is). Verzamelen bij de boerderij van de familie De Feyter, Ringdijk-Zuid 20, tussen de Platteweg en de Ringdijk ten zuiden van Cadzand. 2) Vervolgens gaan we bij 'de kinders van Hevele' op Goedleven (vlakbij de grens) knotten en een notelaar opknappen. 3) Daarna wordt bij de familie Buzeijn een prachtige boomgaard gesnoeid. Deze is gelegen op de hoek van de Brieversweg en de Lievestraat onder Eede. 4) Ook de familie Nortier aan de Brugsevaart 5 te Oostburg wordt met een bezoek vereerd. Hier zullen we knotbomen en overstaanders in de essenhakhoutbosjes opsnoeien. Volgens onderstaand schema zullen we elke 14 dagen de handen uit de mouwen steken. Geprobeerd wordt telkens om 9.00 uur te beginnen en te stoppen (dat lukt altijd beter) rond 16.30 uur. Eten en drinken meenemen voor het geval er niemand thuis of de eigenaar te gierig is. Vervoer kan, indien nodig, geregeld worden. Voor gereedschappen en ver zekeringen wordt gezorgd. Ik verwacht een groot aantal aanmel dingen. Sjaak Herman. Nadere inlichtingen: Telefoon: 01170-53650. Na 18:00 uur en bij geen gehoor: 01178-6.1744. Data: 11 december 18 december 8 januari 22 januari 5 februari 19 februari 5 maart 19 maart 2 april Zoals in een vorig blad aangekondigd was het gewenst een onderzoekje te doen naar het aantal padden dat hun oversteek in de buurt van de Cadzandse Vlamingpolder met de dood moest bekopen. De heer De Die uit Cadzand was zo vriendelijk afgelopen seizoen voor ons te inventariseren. Bruijne Lijser Vlpwg. 01.04.93 7 2 0 02.04.93 5 2 0 04.04.93 3 3 0 05.04.93 1 0 1 07.04.93 0 1 0 08.04.93 3 3 0 11.04.93 2 1 0 12.04.93 0 1 0 15.04.93 1 0 0 16.04.93 2 0 0 19.04.93 0 0 0 21.04.93 0 0 0 22.04.93 0 0 1 Verklaring van de afkortingen: Bruyne: oversteek van Ringdijk-Noord bij de boerderij van De Bruijne naar Vlamingpolder. Lijser: oversteek aan het begin van de Vlamingpolderweg bij de familie De Lijser. Vlpwg: Aan het eind van de Vlamingpolderweg, de over steek bij de Pèse Schorre. Het valt, gezien de cijfers, dus nogal mee met de aantallen. Geen reden om verdere kostbare activiteiten op touw te zetten. 13

Tijdschriftenbank Zeeland

t Duumpje | 1993 | | pagina 13