n» Planologie Korte Berichten Raad Aardenburg. Catsburg in actie Jongerenexcursies. In 1991 zag onze vereniging tot haar grote schrik dat aan de zuidkant van het Grote Gat van Sint Kruis nieuwe vissteigers werden aangelegd, op barbaarse wijze de schitterende rietoever vernietigend. We hebben ons direct tot de gemeente Aardenburg gewend, maar deze had de plaat selijke visclub toestemming gegeven één en ander te regelen. Wethouder Van de Wijnckel was van mening dat hel slechts onderhoud van de oever betrof. Hij had beter kunnen weten, want diverse provinciale en landelijke ambtelijke diensten hadden hem in niet mis te verstane bewoordingen laten weten dat de voorgeno men werken totaal niets met onderhoud van doen hadden, nee, zelfs zouden bewerkstelli gen dat de oever, die door de brede rietvege- tatie goed in stand bleef, sneller zou afkalven dan voordien het geval was. Onze vereniging wees er verder op dat in het verleden duidelijke afspraken waren gemaakt met de visclub inhoudende dat de zuidoever alleen gebruikt mocht worden voor de slechts enkele malen per jaar te houden viswedstrij den en dat de oever verder met rust gelaten zou worden om de natuur een kans te geven: broedende kiekendieven etc. Hier bleek ech ter de achilleshiel van een genllemans agree ment; niet iedere 'gentleman' legt zo'n 'agreement' op dezelfde manier uit. Kortom: we moesten lijdzaam toezien hoe de oever met steun van de gemeente voor vele jaren vernield werd. Het enige wat ons restte was beroep in te stel len bij de Raad van State. Vorig jaar september hebben we onze schrif telijke bezwaren ingediend en 18 september dit jaar heeft onze voorzitter, Cees Kostense, in Den Haag met verve het natuurbelang ver dedigd. Het feil dat ambtelijke molens lang zaam malen, heeft zeker geen invloed gehad op dë kwaliteit van hel maalsel, want het besluit van de Gemeente Aardenburg de vis club toe te staan de steigers te bouwen, is vernietigd. Dit betekent dat de oevers in de oude toe stand hersteld dienen te worden. Er is door 't Duumpje al contact gelegd met de gemeente Aardenburg om te bewerkstelli gen dat de gemeente ook inderdaad het besluit van de Raad van State uitvoert, waar voor men. gezien de kostenpost, uiteraard weinig voelt. Dit had echter tevoren voorzien kunnen worden. Zondag 24 oktober was een koude winderige dag. Ik meende wel wat leuks te kunnen zien in de Verdronken Zwarte Polder. Om ongeveer 8 uur vertrok ik en, de kust naderende, zag ik al wat vogeltrek en ik hoopte weer wat interessante dingen te kunnen bewonderen. Het viel allemaal wat tegen, omdat zich weinig vogels ophielden in het gebied: op wat merels en kramsvogels na was er weinig te beleven. Zoals op andere zondagen wél aanwe zig de bont gekleurde trimgroep van dhr. Catsburg, die het voor alle publiek afgesloten natuurgebied gebruikte als looproute voor een veer tiental kreunende en zuchtende trim mers. In hun klaarblijkelijke naïveteit, wens ten ze me bijna allen vriendelijk goe demorgen; het kostte mij echter moei te een wedergroet te uiten. Een jaar geleden heb ik al eens geageerd bij de beheerder van het gebied, Het Zeeuwse Landschap; blijkbaar heeft dit weinig uitgehaald. Het zou jammer zijn als zo'n mooi ruimtelijk gebied, geschapen voor de rust, ter bescherming hiervan omringd moet worden met het uitzicht verpes tende hekken en prikkeldraad. PJ. Simpelaar. Noot van de redactie: Alvorens tot plaatsing van dit stukje over te gaan we waren zo bevooroor deeld deze zucht naar lebensraum alleen aan onze oosterburen toe te schrijvenhebben we één en ander geverifieerd. Hieruit bleek dat onze fysiotherapeut ook voorafgaand aan het spektakel wel eens doende is in het natuurgebied, namelijk door met de snoeischaar uitstekende duindoorns te knippen. Zijn pupillen konden eens kleerscheuren oplopen Iedereen binnen 't Duumpje is het ero ver eens, dat er de laatste jaren veel te weinig aanwas is geweest van jonge, actieve leden. Wel is gebleken dat er onder de jeugd van 10 - 20 jaar vol doende interesse is. Dit bleek bijvoor beeld vorig jaar bij de Nationale Vogelkijkdag voor jongeren. We zullen daarom meer moeite gaan doen om interesse op te wekken en warm te houden bij de jeugd, zodat ze later misschien actief worden in de natuur. Daarom zullen we in de toe komst regelmatig excursies organise ren die gericht zijn op de jeugd: Jongerenexcursies. Deze zullen mini maal vier maal per jaar plaatsvinden, maar als er veel belangstelling is, kun nen er meer excursies georganiseerd worden. De eerste excursie is gepland op 28 december, in de Kerstvakantie dus, naar het Schor van Nummer Eén (zie excursie aankondiging achterin dit Duumpje). Het is zeker niet de bedoeling om alleen maar vogels te gaan bekijken op die excursies. Er zullen ook excursies volgen waar gekeken zal worden naar planten, vlinders, of misschien wel kikkers. Verder zullen we activiteiten organiseren zoals helpen knotten in de winter, braakballen pluizen of dia avonden. Hoewel we de excursies speciaal voor de jeugd organiseren, is natuurlijk iedereen welkom. Met name de ouders van de jeugdige deelnemers en andere 'krasse knarren' moeten zeker niet schromen mee te lopen. We zullen proberen de excursies goed en tijdig aan te kondigen, niet alleen via 't Duumpje, maar ook via krant en advertentieblad. Tevens zullen we de scholen vragen onze excursie-aankon digingen op hun 'publicatiebord' op te hangen. Let dus goed op jongelui. We hopen op een grote opkomst op de excursies. 19

Tijdschriftenbank Zeeland

t Duumpje | 1993 | | pagina 19