gewassenopbrengst en de produktie- kosten binnen bepaalde peilgebieden geminimaliseerd worden. Een van de problemen bij het vaststellen van de grootte van peilvakken is de behoefte aan water. Voor sommige gronden is een lage waterstand gewenst, bijvoor beeld voor diepe zavelgronden, terwijl voor plaatgronden een hogere waters tand gewenst is. Bij de uitvoering van het totale waterbeheersingsplan in West Zeeuws-Vlaanderen tussen de jaren 1966 en 1990 zijn voor het creë ren van peilgebieden 121 stuwen en kleine stuwtjes gebouwd. Het aantal dat in het nu te verkavelen gebied Aardenburg is geplaatst, is minder dan in feite, gezien de bodemgesteldheid, noodzakelijk is. Daarbij moet ook worden gesteld dat in de loop der jaren weilanden zijn omgezet in bouwland, zodat in sommige gevallen de water standen ook werden aangepast (ver laagd). Het gevolg hiervan is weer dat de huidige polderpeilen in een aantal gevallen niet meer voldoen aan land bouwkundige normen. Gelukkig biedt de toekomstige uitvoering van de ruil- verkavelingswerken hiervoor een oplossing. Het in september jl. vastgestelde voor ontwerp landinrichtingsplan voor het ruilverkavelingsgebied Aardenburg voorziet in het oplossen van een aantal knelpunten, waaronder de huidige ver snippering van het grondgebruik. In samenhang met deze herverkaveling van gronden zullen naast landbouw kundige functies ook functies uit hoof de van de aanwezige landschappelijke, natuurwetenschappelijke en cultuur historische waarden worden 'opge krikt', terwijl de knelpunten met betrekking tot de waterbeheersing eveneens zullen worden aangepakt. Het komt er in feite op neer dat het huidige stelsel van waterlopen blijft gehandhaafd. Er worden wel een aan tal aanpassingen in dit kader verricht. Om droogteschade voor zowel de landbouw als de natuur in de toekomst te voorkomen zullen de thans gehan teerde polderpeilen zonodig worden aangepast, hetgeen enige verhoging betekent. Het is daarbij noodzakelijk dat het peilbeheersingssysteem wordt verfijnd door middel van het plaatsen van geautomatiseerde stuwen met bij komende voorzieningen. Deze stuwen reageren al bij een vrij geringe regen val, zodat het teveel aan water prak tisch direct wordt afgevoerd. De belangen van de landbouw en de natuur worden dus integraal benaderd en dat is in deze moderne tijd ook zon der meer noodzakelijk. Een en ander komt erop neer, dat in het ruilverkave lingsgebied Aardenburg meer peilge bieden zullen ontstaan, welke ieder voor zich bediend zullen worden door een reeds bestaande stuw of een te plaatsen stuwelement. Bij het verho gen van de huidige polderpeilen zullen laaggelegen akkerranden onder water komen te staan, hetgeen als positief voor de natuur wordt ervaren. Bij de indeling van de verschillende kavels zal hiermede uiteraard rekening wor den gehouden. Akkerrandbeheer komt dan immers om de hoek kijken Daar in het onderhavige gebied de ecologische hoofdstructuur van zeer groot belang is, zijn natte verbindings zones gewenst. Hiervoor worden een aantal bestaande waterlopen voorzien van natuurvriendelijke oevers. Opti maliseren van polderpeilen ten behoe ve van de landbouw en ten behoeve van de natuur kunnen bij onzorgvuldig hanteren in strijd zijn met elkaar. Door een aantal specialisten op cul tuurtechnisch gebied is getracht om per peilgebied een peil te bepalen dat voor beide belangen dienstig is. We spreken dan wel over winterpei- len. Als de landbouwer in het voorjaar de akkers moet bewerken, zal daar voor gelegenheid moeten zijn, het land moet in elk geval berijdbaar zijn. Tijdelijke complicaties kunnen zich evenwel voordoen. Het waterschaps bestuur, verantwoordelijk voor de waterpeilen in de polder, zal bij het uitvoeren van het daarvoor vastgeleg de beleid zorgvuldig moeten handelen. Het is dan belist niet uitgesloten dat stuwen tijdelijk gedeeltelijk gestreken moeten worden, zeker als een natte winterperiode vooraf is gegaan. De natuurbehartigers zullen daarvoor begrip moeten hebben, evenals de landbouwers oog moeten hebben voor wat van belang is voor de natuur. Omdat de berekeningen van de in het gebied liggende waterlopen gebaseerd zijn op het eerder genoemde waterbe heersingsplan zullen ook aangrenzen de gebieden in de thans voorliggende studies worden meegenomen. Als gevolg van hetgeen in het ruilver- kavelingsblok Aardenburg in de toe komst zal worden verricht, ben ik ervan overtuigd dat landbouw en natuur met veel vertrouwen hand in hand de toekomst in zullen gaan. Een volledige optimalisering van het gebied wordt ook bevorderd door het feit dat hier en daar aan recreatieve voorzieningen en landschapsschoon aandacht wordt geschonken. De stek, welke in het verleden is geplant, zal na uitvoering der werken een aandachtvragende boom zijn geworden! J.A.J. Boekhout, voormalig hoofd van de technische dienst van het water schap Het Vrije van Sluis. 3

Tijdschriftenbank Zeeland

't Duumpje | 1993 | | pagina 3