y Ontgronding in de Zwin wei de. Zoals ieder 26 oktober in de krant heeft kunnen lezen is de eigenaar van camping de Wildhof op eigen houtje en zonder de vereiste ontgrondings- en aanlegv er gunning begonnen een door hem aangekochte wei met natuurbestemming af te graven en in te richten voor duidelijk andere dan natuurdoeleinden. In het kader van de Herinrichting Kust West Zeeuwsch Vlaanderen stond de weide om haar hoge natuurwaarden op de nominatie te worden toegewezen aan de natuur- beherende instantie Het Zeeuwse Landschap. Aangezien 't Duumpje snel op de hoogte was van het eigenmachtig optreden aldaar heeft de gemeente. Sluis de eigenaar gesommeerd de werkzaamheden stil te leggen. Veel schade is echter al aangericht. Dit seizoen is de weide door Awie de Zwart op natuurwaarden geïnventari seerd. Een kort verslag hiervan vindt U in dit artikel. Vogels. Qua vogels is de weide niet zo interes sant. Aangetroffen vogelsoorten waren enkele paartjes tureluur en kievit in de vochtige delen, verder waarschijnlijk 1 bergeend. Op de droge, wat ruigere delen graspiepers en één roodborstta- puit. De laatste twee hebben indirect weinig last van de verstoring. Hun broedplaatsen zijn immers ongemoeid gelaten; wat hun voedsel echter betreft, zijn ze aangewezen op insec ten en deze leven op hun beurt weer op bloemrijke weilanden, en dit is juist de categorie weiland die zo weinig in de streek voorkomt, en waarvan onderhavige weiden zo'n fraai voor beeld waren. De tureluur en kievit hebben veel meer directe problemen door de verstoring van hun broedge bied. Vegetatie. De grootste waarde heeft het gebied echter toch vanwege de vegetatie. Zo telt de gehele Zwinweide (het gebied tussen Camping De Wildhof en Restaurant De Witte Koksmuts) 180 verschillende plantesoorten (inventari satie 1993); het getroffen stuk herbergt hiervan 100 soorten. Dat is erg veel als men bedenkt dat gemiddeld berekend op een oppervlakte van 1 km2 in Nederland rond de 80 plantensoorten voorkomen. Oorzaak van deze diversi teit in de vegetatie is het voorkomen van vele verschillende milieutypen (zand, venig zand, zoute kwel, zoete kwel, nat en droog, en dan nog de ontelbare overgangssituaties tussen genoemde milieutypen). Al deze ver schillende milieutypen hebben weer hun eigen kenmerkende vegetatie. Zo vonden we in de lage delen met zoute kwel soorten kenmerkend voor beweid schor. Landelijk gezien is hier sprake van een tamelijk unieke situatie nl. zoute vegetatie zonder directe ver binding met de zee). Gewoon kwelder gras, rood zwenkgras, zulte, gerande schijnspurrie, zilte rus en dunstaart. Op veel betreden looppaadjes van het vee troffen we stomp kweldergras aan in gezelschap van zilte schijnspunie. Wat verder van de zeedijk neemt de zoute kwel duidelijk af. De situatie was brak. Hier groeiden naast weer veel zulte ook heen (voorheen bekend als zeebies) en ruwe bies, de zilte broer van mattenbies. 8

Tijdschriftenbank Zeeland

t Duumpje | 1993 | | pagina 8