(Inter)nationale Vogeltrekdag. Zondag 10 oktober 1993 vond de lan delijke Vogeltrekdag plaats. Talloze vogelliefhebbers werden op deze dag ingeschakeld om hun gebied op bepaalde vogelsoorten te tellen. Doel van de actie was het laten zien hoe vogelrijk Nederland is, zowel in vogelaantallen als vogelssoorten. In Nederland werd de dag georgani seerd door Vogelbescherming Neder land in samenwerking met SOVON (Samenwerkende Organisaties voor Vogelonderzoek in Nederland). Door hen waren de plaatselijke vogelwerk groepen voorzien van materiaal en instructies om de dag tot een succes te maken. Goed weer en enthousiaste vogelaars deden de rest. Birdlife International, een organisatie die zich Wereldwijd inzet voor het behoud van natuur, met name de vogels, heeft deze dag tot een 'interna tionale vogeltrekdag' uitgeroepen. Meer dan 90 landen hadden zich opge geven voor deze dag. De gehele dag werd op Radio Zeeland melding gemaakt, van de jongste resul taten, terwijl eveneens enkele inter views met in de streek bekende voge laars uitgezonden werden. Prioriteit moest gegeven worden aan het tellen van watervogels. Als aan dachtssoorten fungeerden duikers, futen, reigers, zwanen, ganzen, een den, ralachtigen, steltlopers, meeuwen, sterns en roofvogels. Andere interes sante soorten werden uiteraard ook genoteerd. Per gebied werd een locaal telcoördi- nator benoemd, die iedere 2 uur de resultaten verzamelde en doorgaf naar de provinciaal coördinator Peter Meininger; deze bivakkeerde in de studio van Radio Zeeland. Onze 'eigen' coördinator, Luciën Boerjan, zat in zijn eigen woning te Oostburg aan de telefoon, zich verbijtend dat hij zelf niet met de verrekijker het veld in kon. De tellingen begonnen om 8.00 uur en gingen door tot 19.00 uur. Een aantal 'vliegende' vogelaars namen een kijkje in de Baarzandse Kreek, Nieuwerkerkse Kreek, De Reep, Grote Gat Oostburg, Sint Kruiskreek, de Liter, het Paviljoen, de Plaate, het Passageulegebied, de Blikken en kreken in de Koninginnepolder (west van de Braakman). Een fietsend team (zie inzet) verkende de gehele kust vanaf Het Zwin tot en met Hoofdplaat, terwijl Thijs Kramer alvorens naar Radio Zeeland te ver trekken, Paulinaschor voor zijn reke ning had genomen. Om een indruk te krijgen een wille keurige greep uit de getelde soorten: 9 futen, 53 aalscholvers, 32 wintertalin gen, 1 zwarte zeeëend, 1 blauwe kie kendief, 2 buizerds, 12 torenvalken, 36 bontbekplevieren, 590 goudplevieren, 90 zilverplevieren, 107 bonte strandlo- pers, 3 kemphanen, 61 watersnippen, 7 rosse grutto's, 127 wulpen, 30 ture luurs, 3 oeverlopers, 5 zwarte ruiters, 18 stormmeeuwen. 6 visdiefjes, 1 grote stem, 25 drieteenstrandlopers, 6 paarse strandlopers en 1 middelste jager. In totaal werden er 16.626 vogels geteld. Indien U geïnteresseerd bent in deze activiteiten en er eens wat meer van zoudt willen weten of indien U als leek eens mee wilt op zo'n telling die diverse keren per jaar streeksgewijs plaatsvindt, kunt U contact opnemen met de leden van de vogelwerkgroep die U, voorzien van telefoonnummers, op de laatste pagina van dit blad aan treft. Ik ben met Huib van Iwaarden, Petrus van 't Westeinde en Leo Ruitenburg vogels wezen tellen op de nationale trekvogelteldag. We vertrokken om zeven uur 's ochtends. We fietsten van Groede naar het Zwin, maar eerst naar Retranchement; net buiten Retranchement sloegen we rechtsaf en we fietsten langs de dijk. We stopten bij een uitkijktorentje om te kijken. We zagen wat meeuwen en een wulp; hierna fietsten wij ver der. Bij het bruggetje over de sloot gekomen, zagen we wat wilde en soepeenden. Toen fietsten we op de dijk; het was er niet druk. Ik moest de wulpen, de eksters, de kraaien en de kauwtjes tellen; er waren best veel eksters en wulpen. We fietsten langs de dijk terug naar het Groese strand. Daar aangeko men kreeg ik een lekke band. Leo kon hem gelukkig vlug plakken; we fietsten verder. Het was best koud, daarom had ik een dikke jas aan. We stopten even om wat te eten; toen zagen we nog een toren- valkje. We fietsten verder langs de kust naar Hoofdplaat. We zagen heel veel zilvermeeuwen, scholek sters en wulpen; ook de steenlopers waren actief. We zagen ook wat stormmeeuwen en kleine en grote man tel meeuwen. En we hebben zelfs een middelste jager gezien; hij was nog aan het jagen ook. We tuurden met onze verrekijker de kust af. Er waren heel wat vogels onderweg. We fietsten terug; we zagen nog een dode stormmeeuw en twee torenvalken. Petrus zetten wij af bij Breskens en Huib en ik fietsen alleen terug naar Groede. Ongeveer twee weken geleden zagen Theo, Rob en ik nog een troep grauwe ganzen bij het Erasmusbos. Ik was wel moe van de fietstocht. Het was heel erg leuk die dag. Stijn Jordans, Groede. (9 jaar) 18

Tijdschriftenbank Zeeland

't Duumpje | 1993 | | pagina 18