De vogelwerkgroep actief het hele jaar door Als voorschot op de nieuwe cursus vogels herkennen vertelt Jimmy Pijcke in dit artikel over wat de werkgroep zoal doet. De vogelwerkgroep van 't Duumpje geeft advies of ondersteunt bij bepaalde projec ten in onze regio. Zo werkten we actief mee aan een nieuwe huiszwaluwtil in Biervliet, worden kunstnesten en nestkasten opge hangen, overleggen we met verschillende (natuur)organisaties, wisselen we informa tie uit, geven we excursies en verdedigen we onze belangen in het ganzenoverleg. De basis voor dit alles, en daarom ook onze belangrijkste bezigheid, is het doen van vogeltellingen. Gewoon omdat vogels kijken leuk is, en als het tellen tegelijkertijd belangrijke gegevens oplevert, een kleine moeite. Vaak zijn onze tellingen dan ook in samenwerking met Sovon Vogelonderzoek Nederland. Zo houden we in de gaten hoe het er met de West Zeeuws-Vlaamse vogel populatie voor staat. Hierna volgt een kleine greep uit de vele tellingen van de vogelwerkgroep en de vogelstand in West Zeeuws-Vlaanderen op dit moment. Ganzen en Zwanen Begin oktober komen de eerste ganzen uit hun Groenlands, Scandinavisch en Russisch broedgebied naar ons land toe om de win ter door te brengen. Door de vele waterrijke gebieden is Zeeuws-Vlaanderen bij uitstek de plaats om al die duizenden ganzen te zien. Het grootste deel van de Noordwest- Europese populatie overwintert dan ook in Nederland. Grauwe gans, Canadese gans, Kolgans, Brandgans, maar ook Rietgans en Rotgans komen bij ons voor. In de Blikken zul je zeker nog tot in maart Brandganzen zien zitten. Groepen gakkende, zwart-witte vogels boven de kreken die zich vaak tussen de kolganzen mengen. Hun aantallen zijn adembenemend. Verspreiding brandgans in januari 2013 <150 fflk 150-1000 >1000 In het najaar en 's winters worden maan delijks alle ganzen en zwanen geteld. In topmaand januari werden in seizoen 2012-2013 vooral Brandganzen (5.224 ex.), Kolganzen (3.117 ex.) en Grauwe ganzen (2.069 ex.) geteld. Jaarlijks fluctueert dit aantal. Zo was februari 2010 een topmaand voor Brandgans (met 19.059 ex.) en Kolgans (10.087 ex.). Maar de mooiste vogels in de winterperi ode zijn toch wel de Kleine Zwanen. Rond Eede, Heille en Aardenburg zijn ze overdag te vinden op de akkers, 's nachts slapen ze o.a. in de Sophiapolder. De hoogste aantal len worden bereikt in januari of februari. Zo werden er in het seizoen 2012-2013 wel 607 kleine zwaantjes geteld, terwijl dit aantal de jaren ervoor nog maar rond de 300 lag. In 2012 hadden ze dan ook, najaren van achteruitgang, eindelijk een goed broedsei- zoen achter de rug in hun broedgebied op de Russische toendra. Roofvogels In samenwerking met de Roofvogelwerk groep Zeeland houden vogelaars ook deze vogels in de gaten. Zo nu en dan wordt de Slechtvalk gezien, waarvan er één broedt op een ongewone plaats, namelijk de Hooge Platen. Van andere roofvogels wordt hun aantal jaarlijks nauwgezet gevolgd. Torenvalk Je ziet ze wel eens, aan de kant van de weg, net boven de berm, fladderend in de lucht hangend en ijzig naar beneden starend. Een jagende torenvalk. Dit gedrag wordt 'bidden' genoemd, eigenlijk een geheel verkeerde interpretatie van het Engelse woord 'preying', waarmee ze prey prooi bedoelen, dus was 'prooien' eigenlijk toepasselijker geweest. Door jaarlijks een selectie van nestkasten van Torenvalken (TV-kasten) te controleren op eieren en jon gen zien we dat veel kasten jaren achtereen een succesvol broedsel voortbrengen. Ge middeld vliegen per geslaagd broedgeval 3 tot 4 jongen uit. Bruine kiekendief Een Zeeuws-Vlaamse roofvogel bij uitstek is de Bruine kiekendief. Deze broedt in (MIS -.»-• •r y iSffgg^ Kleine zwaan met drie juvenielen (Johnny du Burck).

Tijdschriftenbank Zeeland

t Duumpje | 2013 | | pagina 10