Verspreiding huiszwaluw in 2013 ff rietvelden en rietkragen langs onze kreken, maar begint zijn nest soms ook in een graanveld. De vogelwerkgroep komt dan in actie om het nest te beschermen tegen de maaidorser. In overleg met de landbouwer wordt het nest gemarkeerd en afgerasterd tegen predatoren zoals de vos. We nemen graag die moeite, want het gaat niet zo goed met deze grote roofvogel. In 2013 werden slechtst 9 broedlocaties gevonden, waarvan 5 succesvol waren. In 2011 waren dit er nog 23. Zangvogels Voor de vroege vogels onder ons zijn er de Broedvogel Monitoring Projecten (BMP). Vooral zangvogels laten zich namelijk het beste horen bij zonsopkomst. Drie ge bieden worden in het voorjaar intensief bezocht: het Erasmusbos (de Knokkert), de Sophiapolder en de Sint-Kruiskreek. Alle broedvogels worden op kaart ingetekend. Dat wordt gedaan door het gebied te doorkruisen en bepaald broedgedrag op te merken, maar de belangrijkste indicator is eigenlijk de zang. Een mannetje zingt om rivalen te laten weten dat hij een territorium heeft en stimuleert het vrouwtje daarbij om te broeden. Door om de twee weken het gebied in 2 uur tijd volledig door te lopen, hoor je hetzelfde mannetje vaker op dezelfde pieken weet je precies waar elke vogel broedt. Tijdens deze tellingen zie je de natuur ontwaken en hoor je de meest fantastische vogelgeluiden. Vaak levert dit ook bijzondere soorten op, die zich later op de dag niet laten horen, zoals de Wielewaal in het Erasmusbos afgelopen voorjaar. Voor Grutto, Tureluur, Kievit, Geoorde fuut en vele soorten eenden zijn de Sophiapolder en Sint-Kruiskreek ware eldorado's. Roodborsttapuit Fiets in het voorjaar door ons cultuur landschap en je zult zomaar een grappig vogeltje met een rode borst en een zwart kopje, zittend op een paaltje in het weiland tegenkomen: je hebt een Roodborsttapuit gezien. Een mannetje wel te verstaan, want de vrouwtjes zijn een stuk onopvallender. De Roodborsttapuit is een typisch vogeltje voor Zeeuws-Viaanderen. Onze regio is op Nederlandse schaal een van de bolwerken voor deze soort. Jaarlijks broeden ze onge veer rond dezelfde plaats en broedparen kunnen soms dicht op elkaar zitten. In 2013 werden zo'n 73 broedparen Roodborst tapuit geteld in West Zeeuws-Viaanderen, veel minder dan de 135 paren in 2012. De Roodborsttapuiten overwinteren niet ver van ons vandaan, in Frankrijk. Ook daar was de winteren het voorjaar van 2013 bijzon der koud, waardoor veel Roodborsttapuiten het waarschijnlijk niet hebben gered. Zwaluwen Zwaluwen zijn meester van het luchtruim, maar ze houden er een bijzondere manier van broeden op na, en wel zo dicht moge lijk bij de mens. Vooral de huiszwaluw krijgt onze volle aandacht. Huiszwaluw In de periode juli-augustus zijn de meeste huiszwaluwen volop aan het broeden; ze moeten immers eind augustus weer op weg zijn naar hun overwinteringgebied in Afrika. In de dorpen vind je ze aan gevels van huizen en in het buitengebied vooral aan schuren en stallen. Fluiszwaluwen bouwen een kommetje van modder tegen de gevel met slechts een klein gaatje bovenin als in- en uitgang. Flier steken ze het liefst zo weinig mogelijk tijd in, want in de korte tijd dat ze hier zijn, moet veel gebroed worden. Daarom keren ze ieder jaar terug naar dezelfde locatie en hergebruiken ze hun nest. Evenals vorig jaar was ook in 2013 een teruggang te bespeuren van de huiszwaluwen in onze regio. De afname doet zich voorname lijk voor in de dorpen (slechts 303 broedgeval- len), terwijl de kolonies in het buitengebied er weer iets bovenop komen (399 broedgeval- len). De afname zou kunnen liggen aan de slechte modderkwaliteit. Veel nesten vallen daardoor naar beneden. Hopelijk komt de populatie er, net ais na 2007, weer bovenop. Gierzwaluw Een soort die we niet onopgemerkt willen laten, is de Gierzwaluw. In feite geen echte zwaluw, want ze behoren tot de orde der gierzwaluwachtigen, terwijl andere zwalu wen tot de zangvogels behoren. Gierzwalu wen leven bijna uitsluitend in het luchtruim. Je hoort en ziet ze eik jaar op zwoele zomeravonden gierend boven de dorpen vliegen. Ze eten, paren en slapen zelfs in de lucht en zoeken enkel vaste structuren op om te broeden. Gierzwaluwen zijn part nertrouw, na apart van elkaar te hebben overwinterd in Afrika, ontmoeten ze elkaar in mei weer bij hun broedplekje. Daarom is het behoud van die vaste broedplaatsen ook zo belangrijk: je wilt een verliefd koppel niet uit elkaar scheuren. In de Lutherse kerkte Groede broeden jaarlijks een aantal gierzwaluwen. Door speciale nestkastjes is het hier mogelijk om in het nest te kijken. In 2013 waren er 11 broedpogingen. Door het slechte want koude voorjaar (weinig insecten) waren er slechts 7 succesvol te noemen. Voorgaande jaren lag dit aantal hoger. Dit alles is slechts een greep uit de bijzon dere vogels die West Zeeuws-Viaanderen rijk is. Zo hebben we nog de Kerk- en Steen uilen, weidevogels, sternen, steltlopers, Patrijs, etc. De Vogelwerkgroep organiseert begin 2014 een vogelcursus. Schrijf je in en je zult nog meer te weten komen over de vogels bij ons in de streek. Aantal broedparen 30-70 70-100

Tijdschriftenbank Zeeland

t Duumpje | 2013 | | pagina 11