Koeien van levensbelang voor het Kruipend moerasscherm Onze vaste respondent Awie de Zwart is er weer in geslaagd een bijzonder plantje voor ons te belichten. Onze streek kent een aantal plantensoorten van nationaal en soms zelfs van interna tionaal belang. Het zeldzame en nietige Kruipend moerasscherm, evenals Fluiten- kruid een schermbloemige, behoort tot de laatste categorie. Het is één van de drie in Nederland voorko mende planten die Europese bescherming genieten. Dat betekent een grote verant woordelijkheid voor de beheerder van het gebied. Hij moet de juiste beheermaatrege- len treffen om de soort te behouden. Het is daarom van groot belang de nukken van de plant goed te kennen. ons land. In de jaren erna volgden nog meer vondsten langs kreekoevers. Onder andere Canisvliet, de Plaote, Sint-Kruiskreek en het Grote Gat leverden groeiplaatsen op. Buiten Zeeuws-Vlaanderen komt de plant op enkele plaatsen voor in Noord-Brabant en Overijssel. Vanaf eind jaren negentig worden alle Zeeuws-Vlaamse populaties jaarlijks in op dracht van de provincie bezocht en onder zocht. Dat gebeurt aan het einde van het groeiseizoen als Kruipend moerasscherm zijn maximale expansie heeft bereikt. kale grond. Het laat zien dat de invloed van koeien, door middel van begrazing en vertrapping, van levensbelang is voor Kruipend moerasscherm. Samen schatten we de totale bedekking op 29 dm2. Een uitkomst die tevreden stemt. Overwoekeren Enkele dagen later bezoeken we Canis vliet. De oevers van deze kreek, gelegen langs het Kanaal van Gent naarTerneuzen, vormen van oudsher een bolwerk van de soort. De laatste jaren is het Kruipend moerasscherm hier echter sterk achteruit gegaan. Uitgestorven Het Kruipend moerasscherm is een beschei den plant die zijn dagen slijt laag bij de vochtige grond. Kruipend tussen de overige vegetatie probeert ze zich staande te hou den. Ook de witte bloeischermpjes steken nauwelijks boven het maaiveld uit. Rond 1970 leek het Kruipend moeras scherm in Nederland uitgestorven. Beginja ren tachtig is de plant tijdens de provinciale flora-kartering weer teruggevonden. Langs de beweide oevers van de Vogelkreek bij Hengstdijk werd de soort herontdekt voor Kale grond Dit jaar ben ik twee dagen met Kruipend- moerasschermdeskundige Peter Maas op pad geweest voor dat onderzoek. Op 2 oktober staan we aan de oever van het Grote Gat bij Oostburg. De groeiplaats ziet er prima uit. De vegetatie is door de koeien goed kort gegraasd en tussen het lage gras groeien regelmatig plukjes Kruipend moerasscherm met hier en daar een bloeischermpje. Op plaatsen waar de koeien eerder dit seizoen door de vochtige grasmat hebben getrapt, groeien nu tien tallen jonge kiemplantjes op de ontstane

Tijdschriftenbank Zeeland

t Duumpje | 2013 | | pagina 12