Vogelcursus 2014 Het jaar 2012 was een absoluut dieptepunt. Toen betrof de totale oogst slechts een halve vierkante decimeter! De oorzaak van deze forse teruggang werd gezocht in de verruiging van het gebied. Door een veel te lage beweidingsdruk (te weinig koeien) konden de fors uitgroeiende pollen Zee groene rus zich explosief uitbreiden en zo de groeiplaats van het Kruipend moeras- scherm overwoekeren. Sporen Dit jaar biedt de kreekoever een heel andere aanblik. De vegetatie is opvallend kort en open. De vele pollen Zeegroene rus zijn verdwenen, doordat de oever deze zomer is gemaaid. Als gevolg daarvan zijn er nu veel open plekken in de begroeiing ontstaan. Precies deze pioniersituaties, waarin de concurrerende vegetatie tijdelijk is teruggedrongen, worden door Kruipend moerasscherm dankbaar gebruikt om zich te vestigen. Verspreid in de open grasmat vinden we tientallen jonge plantjes. Op één plek draagt de vegetatie duidelijk sporen van een tractor in problemen. Slip pende banden die de vochtige grasmat vol ledig hebben omgeploegd. Op deze kale, geroerde grond staan enkele honderden jonge, vitale en deels bloeiende plantjes bij elkaar. Opnieuw een bewijs dat de groei plaatsen van Kruipend moerasscherm, hoe zeldzaam ook, niet te voorzichtig moeten worden behandeld. Integendeel, dergelijke vegetaties vragen om een harde aanpak. Intensieve begrazing met koeien, waarbij plaatselijk de grasmat wordt opengetrapt. Samengevat: Kruipend moerasscherm kan zich slechts handhaven als het in de voet sporen van de koe kan treden. Jaren geleden boden we u een cursus vogels kijken aan maar kennis moet af en toe opgefrist worden. Cursusleider Eric Blaakman gaat in dit artikel nader in op de cursus die begin volgend jaar van start gaat. De cursus is bestemd voor geïnteresseerde natuurliefhebbers en beginnende voge laars die meer over vogels willen weten. De cursus helpt u om te 'leren' kijken en luisteren naar vogels. U zult versteld staan van de verschillende kenmerken bij vogels waar u op kunt letten om vogelsoorten te herkennen. In vijf of zes cursusavonden worden de meest voorkomende vogelsoorten in Zeeuws-Vlaanderen besproken, en luisteren we naar hun zang en/of geluiden. Er gaat natuurlijk niets boven de praktijk: naar vogels kijken en luisteren in de vrije natuur, zeker niet als het buiten prachtig weer is. De cursus omvat dan ook vijf grote excursies waarin we onder leiding van erva ren vogelaars in onze prachtige omgeving op zoek gaan naar vogels. Soms zeer vroeg in de ochtend, want dan is de zang van vogels het beste te beluisteren. Bovendien biedt de Vogelwerkgroep van 't Duumpje de gelegenheid aan cursisten om zich aan te sluiten bij specifieke gebieds- of soorttellingen in het voorjaar. U zult op deze tellingen ongetwijfeld nog méér leren over de vogels in onze streek. Vanwege het specifieke karakter van deze tellingen geldt hier in sommige gevallen een beperking van het aantal deelnemers. De cursus beslaat zoals gezegd totaal vijf of zes cursusavonden in de periode februari tot en met half mei 2014. De cursusavonden vinden alle plaats op de maandagavond, eens in de drie weken. Daartussen, in de weekenden, worden de excursies gepro grammeerd. U bent dus bijna iedere week wel bezig met een cursusavond of excursie. Vakantieperioden inclusief carnaval worden omzeild. De excursies sluiten zo goed mogelijk aan op de cursusavonden en op het aanbod aan vogels dat er op dat moment in de streek te zien is. Zo zullen de excursies in april en mei sterk in het teken staan van zangvogels. Spreekt deze cursus u aan, en hoopt u op deze manier wat meer van vogels te leren, dan kunt u zich inschrijven door een mail te sturen naarvwg@duumpje.nl met vermel ding van uw naam, adres en telefoonnum mer. De inschrijftermijn sluit op 31 januari 2014 De kosten voor de cursus bedragen 20,- per persoon; leden van 't Duumpje betalen 15,-. In dit bedrag is inbegrepen: cursus avonden inclusief koffie/thee, excursies, eventuele deelname aan tellingen van de Vogelwerkgroep en een cursusboek. Het bedrag dient u te voldoen bij aanvang van de cursus, op de eerste cursusavond. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en later ontvangt u nog een uitnodiging met het definitieve programma van de cursus. Vooralsnog kunt u ervan uitgaan dat de cursusavonden op maandagen plaats vinden op het Zwincollege te Oostburg, aanvang 19:30 uur. Voor nadere informatie over de cursus kunt u vrijblijvend contact opnemen met Luciën Boerjan, telefoon 0117-453678 of email lboerjan@zeelandnet.nl.

Tijdschriftenbank Zeeland

t Duumpje | 2013 | | pagina 13