Korte berichten Ook ditmaal weer een rijke verscheidenheid aan zaken die het afgelopen kwar taal, en soms al veel langer, spelen binnen de vereniging. Ook onderwerpen die slechts zijdelings de vereniging betreffen, kunt u hier aantreffen. Verzameld door Jaap de Hulster Hoogbouw Cadzand De uitbreiding van het Strandhotel en De Branding vervulde ons met enige zorg, ge zien het massieve karakter van een en ander, middenin onze schaarse duinen. In het voor traject hadden we bezwaar gemaakt, maar onze zienswijze was verworpen en we gaven ons weinig kans bij een hogere rechter. Bij nader inzien bleken er toch leemtes in de plannen te zitten en we hebben ons aan gesloten bij de eigenaren van naburig ap partementencomplex Deurloo. Zij hebben uiteraard andere argumenten dan onze ver eniging maar alles wat ertoe kan leiden dat de nieuwbouw wat minder overheersend wordt, vinden we meegenomen. De zitting voor een voorlopige voorziening bij de Raad van State heeft inmiddels plaatsgevonden en we zijn in afwachting van het vonnis. Cadzand-Bad (Duinhof oost) De Compagnie heeft nog meer plannen in Cadzand-Bad en het was te verwachten dat men na het gereedkomen van de appar tementencomplexen aan de westkant van de toegangsweg naar het dagjescentrum wilde doorbouwen. Want ook in 'Duinhof Oost' valt voor een projectontwikkelaar een leuke cent te verdienen. Hierbij kwam het goed uit dat de kikker putjes in de Vlamingpolder enkele jaren geleden hun EHS-bescherming verloren hebben. Dat wil echter niet zeggen dat de boomkikkers vogelvrij verklaard worden, want er is altijd nog een ontheffing Flora- en Faunawet noodzakelijk. Naar ons achteraf bleek, heeft de Compag nie deze aangevraagd en ook gekregen. We hebben ons verbaasd over het oordeel van de Dienst Regelingen die zo'n aanvraag voor een ontheffing moet beoordelen. De dienst ging akkoord met een plan deels gebaseerd op het idee de tuintjes van de huiseigenaren boomkikkervriendelijk in te richten. Mede hierdoor zou het voort bestaan van de op de rode lijst staande beestjes dus verzekerd worden. Net alsof een huiseigenaar niet zelf wenst uit te maken hoe hij zijn tuin inrichtDat is dus gewoon problemen scheppen in plaats van oplossen. We hebben iedereen binnen onze vereni ging met kennis van zaken gemobiliseerd om een gemotiveerd bezwaar tegen deze ontheffing in te dienen. We houden u op de hoogte. Cadzand-Bad (Duinhof west) Als we op de tekeningen afgaan, is ook hier de Compagnie betrokken bij het vervangen van een oudere woning door een zeer fors bouwsel in de inmiddels bekende Nor- mandische stijl. Met een 'hoekaccent.' Het kwam goed uit dat gemeente Sluis nog een aanpalend lapje grond in de verkoop had. Wederom een win-winsituatie: extra inkom sten voor de gemeente en meer Normandi- sche stijl. Maar niet heus dus. Bietendam Zuidzande Ten behoeve van aanleg van een grotere bietendam waren, zonder vergunning, een aantal erg oude en fraaie tronken gekapt. De gang van zaken leidde tot een stevig bezwaar, waaraan de gemeente toch niet voorbij kon gaan. Na een gesprek met onderhavige landbouwer zijn goede afspra ken gemaakt voor het aanplanten van een flink aantal jonge knotboompjes waarna we ons bezwaar ingetrokken hebben. De boompjes zijn netjes geplant, in de droge zomer enkele malen van water voorzien, maar toch hebben weinig boompjes het gered. Er is contact opgenomen met onze landbouwer en hij heeft toegezegd de vroegtijdig gesneuvelde jonge boompjes te herplanten. We hebben er het volste vertrouwen in dat onze goede verstand houding alsnog vruchten afwerpt. Jachthaven Cadzand In het voortraject hadden we wat opmer kingen gemaakt en dat ging voornamelijk over parkeervoorzieningen die ten koste zouden gaan van het duin. Het deed ons dan ook goed te lezen dat in de definitieve plannen geen plaats ingeruimd wordt voor extra parkeervoorzieningen. Per slot van re kening is de parkeerplaats bij het voormalig Zwinmuseum vlakbij. Verder bleek tijdens de procedure voor de hoogbouw Branding en Strandhotel dat in de plannen voor de jachthaven geen beperkingen zijn opgelegd aan de aard van de boten. Het ligt niet voor de hand, maar er kunnen zelfs beroepsschippers aanleggen, hetgeen de uitstoot van fijn stof flink doet toenemen. Ook het aantal jachten wordt niet direct gemaximeerd. Er wordt wei gesproken over 80 stuks, maar er is ruimte voor veel meer jachten. Blijven opletten dus. Geplande vervangende hoekwoning.

Tijdschriftenbank Zeeland

t Duumpje | 2013 | | pagina 18