trm te Waterschap Er is regelmatig 'ambtelijk' overleg met het waterschap en we hebben daar altijd wel een goed gevoel bij, maar per saldo helpt het nauwelijks: we boeren steeds verder achteruit. Uiteindelijk maakt natuurlijk een waterschapsbestuur de dienst uit en als datzelfde bestuur beslist dat op een grind weg waar zelden of nooit iemand voorbij komt, toch 3 maal's jaars gemaaid moet worden, en verder hiervoor steeds minder geld beschikbaar stelt, kun je onmogelijk van onze veldwerkers verwachten dat alles maar goed blijft gaan. Zowat alle zeldzame en om die reden beschermde plantensoorten zijn op allerlei (digitale) kaarten ingetekend om hun voort bestaan te garanderen. Een soort tomtom moet er dan voor zorgen dat een tractor chauffeur een seintje krijgt als hij in de buurt komt van zo'n kolonie. Toch gebeurt het regelmatig dat vele vierkante meters beschermde plantensoorten gemaaid worden. Tijdens zo'n reguliere bespreking schoof ook het bestuurslid/portefeuille houdster aan, maar dat heeft niet geleid tot enige verbetering. Nadien is men er zelfs toe overgegaan het maaien uit te besteden. Het moest blijkbaar nog goedkoper. Omdat er maar eens een eind moet komen aan het achteruitboeren, hebben we beslo ten een brief te richten aan het bestuur en de voorzitters van alle commissies. Op de site van het waterschap lezen we dat "medewerkers van onze buitendienst en aannemers (de veldgids Flora en Fauna als leidraad gebruiken) om hun werkzaamhe den met oog voor de natuur uit te voeren" en dat men soms zelfs ecologisch zou maaien. Daar willen we het dan nog wel eens over hebben. polder De Veen hoeve. Kleine Lodijk polder ,4.'v* Sluisscbeï ZwinbrtKjiJZfl/ '-5 r Olieslagerspolder Dio m ede\ 0.9 y// tpoortV^yZuiddijk Dijkzicht 1-5 '«luie Kustwerk Nieuwvliet We hebben het hier over een van de andere grote projecten in onze streek. Tot voor kort waren er veel kampeerboeren en camping eigenaren die in een 'vriendelijke klein schaligheid' recreanten lieten genieten van de rust in onze streek. Bij gebrek aan een opvolger zijn campings nogal eens verkocht aan een concern als de Roompot. En daar gaat het uitsluitend om een hoog rende ment. Dat zo'n nieuw 'verdienmodel' weinig rekening houdt met caravanbezitters die soms al 20 jaar genieten van de rust op zo'n camping en min of meer tot de familie behoren, speelt verder geen rol. Alleen caravans die aan de nieuwste 'standards' voldoen worden toegelaten en bij de koop stuurt men soms zo dat er ook nog wat in de tas van de nieuwe campingeigenaar vloeit. En als je vertikt slachtoffer te worden van koppelverkoop, zit er niks anders op dan te vertrekken. In veel gevallen naar het achterland en veel verder van de kust. y\Zielinj - I \W 1.6 1.3 van den Broeke heeft tijdens de commissie vergadering ingesproken, maar er viel hier weinig eer te behalen. Modderen Grote Gat In het voorstadium hebben we overleg gehad met twee vertegenwoordigers van het waterschap over het modderen van Het Grote Gat. Het betreft hier een Natura-2000 gebied, dus de karwei moet met zorg worden omgeven. In het gesprek bleek dat alles bijzonder goed geregeld was, dus een pluim voor het waterschap. Door omstandigheden kon de bagger helaas niet naar een terrein bij de golfbaan, maar moest naar de Sofiapolder. Daar wint men zand en als de winning gereed is, wordt het terrein overgedragen aan Het Zeeuws Landschap. Precies zoals bij het oostelijk deel van de Sofia gebeurd is, waar een meer dan schitterend natuurgebied ontstaan is. Niet alleen kommer en kwel Het waterschap legt op de zuidhelling van het afvoerkanaal langs de Kanaalweg - vanaf het Sluisse Veer richting het Planken 'uus een natuurvriendelijke oever aan. Dat is uiteraard niet alleen voor de natuur gedaan, want de kans op wateroverlast wordt een stuk minder (de oevers hebben een flauwer talud, waar door meer waterbergingscapaciteit ontstaat) en ook zorgen deze oevers voor meer variatie in begroeiing, waardoor de kwaliteit van het water verbetert. Het traject is ook belangrijk voor onze boomkikkers. Die zitten al bij het Sluisse Veer en nu komt er dus een smalle verbindingszone richting Draaibrug bij. Het meest zuidelijke stukje van het traject komt waarschijnlijk in beheer bij het Zeeuws Land schap, dat ook de hierbij aansluitende dijken richting Draaibrug in beheer heeft. De Roompot voegt in het project Kustwerk Nieuwvliet 3 campings in Nieuwvliet (Pan- nenschuur, Boshoeve en Hof ter Wilgen) samen. Onder het mom van kwaliteitsver betering wordt het gehele terrein opnieuw ingericht, percelen worden een fractie gro ter, iedereen moet verhuizen, er wordt wat groen bijgeplant, maar per saldo geen plan waar ook maar iemand blij van kan worden. Behalve de investeringsmaatschappij dan. De lokale politiek staart zich blind op de term 'kwaliteitsverbetering' en veel inge brachte zienswijzen worden bijna achteloos terzijde gelegd. Een handelwijze die bij veel bezwaarmakers dusdanig in het verkeerde keelgat is geschoten, dat men de bezwaren doorzet voor een hogere rechter. Ook 't Duumpje had een zienswijze ingediend en voorzitter van de planologiewerkgroep Leo Omdat de Grotegatspecie grotendeels voedselrijk is, leek het ons ten enenmale on mogelijk met deze specie in een toekomstig natuurgebied goede resultaten te kunnen boeken. Vandaar dat we via een mail onze twijfels hebben geuit aan onze uitvoerders. Per kerende mail kregen we de uitnodiging eens te komen kijken en de volgende dag is een drietal leden van de planologiewerk groep ontvangen in de bouwkeet en werd ons de gewijzigde aanpak uiteengezet. Afsluitend kregen we nog een rondleiding door het westelijk deel van de Sofia, waar de specie in een apart aangelegd bekken terechtkomt en gescheiden wordt in zand voor de N 61 en een wat slibrijker substantie die elders toepassing vindt. Er blijft dus niets achter in het toekomstige natuurge bied, hetgeen ons tot tevredenheid stemde.

Tijdschriftenbank Zeeland

t Duumpje | 2013 | | pagina 19