Euro Birdwatch 2013 land al voorbij waren gevlogen. Maar toch kwam de trek nog aardig op gang. 5 oktober was het weer zover: Euro Birdwatch. 11 actieve vogelaars verzamelden zich op de telpost. Jan Janssens doet verslag. Dit leverde 378.336 vogels op, verspreid over 203 soorten. Meest getelde soort was de Kolgans (met iets meer dan 100.000 exemplaren), die dit jaar vroeg en massaal binnenkwam. Hiermee stootte deze soort de Spreeuw van de (vrijwel 'eeuwige') toppositie. Andere verrassende 'nieuwko mers' in de Top-10 zijn Zwarte zee-eend en Brandgans. Spectaculair zijn verder o.a. een Blonde Ruiter, 11 Zwarte ibissen en een Reuzenstem. In geheel Europa werden meer dan 2,5 miljoen vogels geteld door ruim 19.000 deelnemers. De telpost in Breskens werd vanaf half acht 'bemenst!door Johnny en Piet du Burck, Jaap Poortvliet, Sabine Rausch, Luciën Boerjan, Herman van de Voorde, Jimmy Pijcke, Eric Marteijn, Alain Kindt, Marcel Capello en Jan Janssens. Aan de Nieuwesluis was het in het begin van de ochtend mistig, maar later 'trok het open.' Tijdens de Euro Birdwatch op zaterdag 5 oktober werden in zo'n 40 Europese landen (trek)vogels geteld. De jaarlijkse actie heeft tot doel aandacht te vragen voor (trek)vo- gels. In Nederland wordt de actie gecoördi neerd door Vogelbescherming. Vorig jaar deden in heel Europa zo'n 37.000 mensen mee, die totaal bijna 6.000.000 vo gels noteerden. Binnen Nederland organi seerden 108 deelnemende vogelwerkgroe pen 157 tellingen, noteerden 373.000 vogels verspreid over 190 soorten. Euro Birdwatch staat of valt met het weer. En dat was erg wisselend. In sommige de len van het land begon de dag nevelig en in de rest van het land was het plaatselijk erg bewolkt, terwijl op weer andere plekken de zon scheen. Met een zwakke tot matige noordwestelijke wind waren de omstandig heden voor landtrek niet ideaal. Daarbij komt nog dat het de week vooraf gaand aan de Birdwatch vrijwel voortdu rend oostenwind was rugwind voor veel vogels), waardoor een hoop vogels ons De aantallen waren weliswaar niet specta culair, maar al met al toch 68 vogelsoorten, 4 vlindersoorten en een zeezoogdiersoort. De opkomst van 11 tellers mag ook best bijzonder genoemd worden. Aantallen en soorten Aalscholver 11 Scholekster 6 Rietgors 11 Brandgans 4 Bergeend 17 Spreeuw 176 Heggemus 3 Grote bonte specht 1 Boerenzwaluw 1 Veldleeuwerik 2 Waterral 1 Zwartkopmeeuw 1 Ekster 13 Vink 12 Oeverpieper 2 Grote stern 3 Graspieper 49 Waterhoen 2 Witgatje 7 Groene specht 1 Grauwe gans 133 Wilde eend 36 Pijlstaart 36 Ringmus 7 Groenling 10 Witte kwikstaart 18 Kolgans 49 Jan van Gent 6 Holenduif 21 Wulp 6 Grote zilverreiger 2 Waterpieper 1 Houtduif 14 Zanglijster 2 Grote mantelmeeuw 16 Stormmeeuw 2 Kauw 15 Zilvermeeuw 326 Huismus 2 Blauwe reiger 1 Kievit 2 Zwarte kraai 6 Blauwe kiekendief 6 Grasparkiet (blauw) 1 Kleine Mantelmeeuw 15 Roodborst 1 Torenvalk 2 Kleine zilverreiger 1 Buizerd 1 Grote Canadese gans 55 Verder nog: Kneu 68 Watersnip 11 Rotgans 4 Bruinvis 6 Kokmeeuw 232 Fazant 2 Sneeuwgors 1 Dagpauwoog 1 Koolmees 7 Winterkoning 2 Staartmees 10 Klein koolwitje 2 Merel 1 Knobbelzwaan 2 Roodborsttapuit 5 Atalanta 1 Pimpelmees 5 Boompieper 1 Goudplevier 1 Oranje luzernevlinder 1 Putter 1 Eidereend 1 Turkse tortel 4 Scholekster (Awie de Zwart).

Tijdschriftenbank Zeeland

t Duumpje | 2013 | | pagina 4