In 1938 werd P.D. de Vos, de vroegere gemeentearchivaris van Zierikzee, ontslagen als tijdelijk ambtenaar der secretarie, belast met archiefzaken. De rijksarchivaris stelde voor mej. Van Zan ten Jut ook in Zierikzee tot gemeentearchivaris te benoemen. Van een salaris van f. 800,- - minus de reis- en verblijfkosten, was niet te leven. Zierikzee salarieerde zijn ambtenaar met f. 625,per jaar. Goes en Hulst zouden haar salaris ook op dit niveau moeten brengen. Haar totale jaarsalaris zou dan f. 1875,worden. Dat was dan enigszins in de richting van een behoorlijk jaarsalaris, hoewel nog steeds aan de minimale kant. Zo verdiende de gemeente archivaris van Middelburg, die alleen 's morgens dienst moest doen, ongeveer f. 2000,per jaar. Burgemeester en wethouders van Goes stemden in met het voorstel; Goes zou de woonplaats van de archivaris blijven. Op verzoek van Zierikzee vergaderden op 19 september 1938 de gemeentebesturen van Goes, Hulst en Zierikzee met de rijksarchivaris op het Goese stadhuis. Besloten werd er naar te streven het salaris vast te stellen op f. 750,per gemeente, inclusief de reiskosten. Zierikzee haakte echter af; de gemeenteraad besloot wederom een tijdelijk amb tenaar ter secretarie belast met archiefzaken aan te stellen, in plaats van mej. Van Zanten Jut tot gemeentearchivaris. De Goese gemeenteraad besloot het salaris van haar archivaris wel op f.750, per jaar te brengen (26). Door de vele andere werkzaamheden en de gebrekkige berging van de archievenvond de inven tarisatie niet de gewenste voortgang. In verband met de oorlogsdreiging werden in 1939 steun balken in de archiefbewaarplaats aangebracht en werden de archieven van de weeskamer en van de gezondheidscommissie te Goes, die nog steeds op de zolder stonden overgebracht naar de archiefbewaarplaats. De archiefkluis bleef door zijn hoge vochtigheid gebreken tonen. Kalk en gruis vielen van de zoldering en de muren, wat een goede verzorging verhinderde. De voordeur van het gemeentearchief aan de Wijngaardstraat, (Foto, J. Bitter). 113

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1980 | | pagina 113