TEN GELEIDE In het verleden hebben wij wel eens de vrees gekoesterd, dat het op zeker moment afgelopen zou zijn met de verschijning van onze reeks jaarboeken. Dat er geen stof tot schrijven en geen auteurs meer zouden zijn. Dat alle tot de verbeelding van de lezer sprekende onderwerpen gebruikt zouden zijn. Niets van dat alles. Voor u al weer een jaarboek, het twaalfde! En... ook het dertiende is zo goed als vol. Het aanbod van artikelen was zo groot, dat een boek van 200 pagina's uitgegeven had kunnen worden. Het bestuur hecht er aan de prijs van de jaarboeken voor iedereen betaalbaar te houden. Dat houdt dan in, dat er concessies gedaan moeten worden wat de omvang betreft. We doen geen concessies aan de kwaliteit. Daar staat de redactiecommissie borg voor. Daarom dank aan de leden van deze commissie en dank aan de auteurs van de in dit jaarboek opgenomen bijdragen. U, lezer, enkele uren van aangename verpozing toegewenst. Het bestuur, ir. H.B. Goettsch, voorzitter L.J. Abelmann, vice-voorzitter P.S.G. Raas, secretaris G.J. Lepoeter, penningmeester A.J. Barth H. Jansen drs. A. Kort I. Ovaa mw. C. Zuidweg-van Dorst

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1986 | | pagina 5