T.H. VON DER DUNK NOTEN 1. Over het ontstaan van Bath is nog niet veel meer bekend dan te vinden bij: A.de Smit, "Grepen uit de geschiedenis van de Hervormde gemeente te Rilland-Bath", Varia Zeelandiae, VI (1966), p.3-6; J.van de Broecke. "Rilland en Bath in vroege en late tijden". Zeeland Magazine, VI (1973) no.30, p.5-8; P.J.Aarssen, Rilland. Bath en Maire in de loop der eeuwen, Kruiningen 1977, m.n. p.76-80, 156-159; en A.C.Tramper, Archieven van de Hervormde Gemeente te Rilland-Bath. 1791-1988 (1989) en de garnizoensgemeenten van Fort Lillo, 1732-1786 (1791) en Fort Liefkenshoek (1675) 1681-1786 (1791). Middelburg 1992, p.l 1-12. 2. Daarover tot dusverre slechts kort: Aarssen, o.c.[l], p.156-159; Tramper, o.c.[l], p.l 1-12. 3. Zie Resoluties RvS. 18-10-1785, RvS 357. p.2375r/v. 4. Zie Extract Register Resoluties SG, 7-11-1785, in SvZ 1136A, p.1-2. 5. Zie Extract Register Resoluties Staten-Generaal, 7-11-1785, in SvZ 1136A, p.2-3. 6. Zie brief C.Dumoulin aan RvS, 27-10-1785, RvS 1136: exh.2 11-1785. 7. Brief C.Dumoulin aan RvS, 10-11-1785, RvS 1136: exh.15-11-1785. De bewuste kaart ontbreekt. Zie ook Resoluties RvS, 15-11-1785, RvS 357, 2551r/v. 8. Resoluties RvS, 24-11-1785, RvS 357, p.2629r/v. De commissie bestaat uit de heren Van Aerssen van Sommelsdijk. Van Lichtenbergh, Pesters, thesaurier-generaal Bisdom en secretaris Mollerus. Het bewuste voorstel van Dumoulin, dd. 23-11-1796, vindt men ingelegd bij diens brief aan RvS van 10-11-1785, RvS 1136: exh. 15-11-1785. 9. Notulen Staten, 5-12-1785 en 12-12-1785. SvZ 2.2 208, p.589-590 resp. 647-648. Zie ook Resoluties RvS, 20-12-1785. RvS 357, p.2836r/v. 10. Resoluties RvS, 20-12-1785. RvS 357. p.2837r: brief RvS aan SvZ. 20-12-1785, RvS 539, p.207v-208r: ook als RvS 546. no.l 11: en in SvZ 1136B. Zie ook Notulen SvZ. 23-12-1785. SvZ 2.2 208. p.716-717. 11. BriefJJ.de Freijtag aan RvS, 26-12-1785, RvS 1137' exh.27-12-1785; Resoluties RvS, 27-12-1785, RvS 357, p.2865r/v. 12. Brief van C.Dumoulin aan RvS, 4-1-1786. RvS 1138: exh.6-1-1786. Het citaat op p.2; voor de begroting p.2- 3. Ingelegd vindt men het "Plan van een geprojecteerd Fort, aan den Oost-hoek van Zuid-Beveland agter de Batse Haven". Over het plan van Dumoulin ook kort Aarssen, o.c.[l p.77. Een afschrift van de brief van Dumoulin bevindt zich ook in de Verzameling Verheye van Citters 68E (RAZ archief no.87). 13. "Plan van een geprojecteerd Fort aan den Oost-hoek van Zuid-Beveland agter de Batse Haven", ingelegd bij: Brief van C.Dumoulin aan RvS. 4-1-1786. RvS 1138: exh.6-1-1786. Een kopie met zelfde opschrift vindt men in de collectie van het Zeeuwsch Genootschap Cat 11-1637. Van iets later datum zijn het qua opzet nagenoeg identieke grondplan in de UB van Leiden ("Plan en Profil Teekeningen van het Nieuw gemaakte Fort, in den Reijgersbergschen Polder, bij de Batse Haven Beneevens het Project hoe het Zelve zouden dienen te worden volbouwt, In den Jaare 1786", Collectie Bodel-Nijenhuis 36-146), en dat in het ARA te Den Haag ("Plan van het Nieuw te maken Fort in den Reygerbergschen Polder agter de Haven van Bath, besteed den 22e Maart 1786 met de daarom liggende Zeedijk", OPV 4A). 14. "Plan en Profil Teekeningen van het Nieuw gemaakte Fort, in den Reijgersbergschen Polder, bij de Batse Haven Beneevens het Project hoe het Zelve zouden dienen te worden volbouwt, In den Jaare 1786", UB Leiden, Collectie Bodel-Nijenhuis 36-146. 15. Resoluties RvS, 6-1-1786, RvS 358, p.57r; Brief RvS aan GR. 6-1-1786, RvS 539, p.213v-214r; ook als RvS 546, no. 117; en in SvZ 1137. Zie ook Resoluties GR, 19-1-1786, SvZ 594. 16. Extract Register Resoluties SG, 12-1-1786, SvZ 1137. 17. Brief GR aan RvS, 23-1-1786, SvZ 1621. m.n. p.2 resp. p.3: ook in RvS 1138: exh.26-1-1786. Zie ook Resoluties RvS. 26-1-1786. RvS 358, p.l90-19lr. 18. Resoluties RvS, 31-1-1786, RvS 358, p.230r-230v; voor het citaat p.230v. 19. Resoluties SvZ, 2-2-1786, SvZ 2.2 209, p.26-27. Zie ook Resoulties GR. 15-2-1786, RvS 594. 20. Het aardewerk werd voor ƒ17.600 besteed bij Paulus Wisboom, het timmer- en metselwerk voor ƒ9.950 bij Christoffel de Pauw. Zie brief De Freijtag aan RvS, 22-3-1786. RvS 1140 exh.28-3-1786. Voor het citaat aldaar p.2-3. Zie ook Resoluties RvS. 28-3-1786. RvS 358, p.542r-543r. 21. "Plan van het Nieuw te maken Fort in den Reygerbergschen Polder agter de Haven van Bath, besteed den 22e Maart 1786 met de daarom liggende Zeedijk", in ARA Den Haag. OPV 4A. 22. Brief J.J.de Freijtag aan RvS, 8-2-1787. RvS 1150: exh. 13-2-1787. Het citaat ontleend aan p.3. Zie ook Resoluties RvS, 13-2-1787, RvS 361, p.220r/v. 23. Blijkens brief van J.J.de Freijtag aan RvS, 11-3-1787, RvS 1150: exh.14-3-1787, p.2, ging het om drie bladen met het ontwerp voor het blok met de majoorswoning, het arsenaal, de provoost en de hoofdwacht; twee bladen met de casemes, en één blad met het kruitmagazijn. Zie ook Resoluties RvS, 14-3-1787. RvS 361. p.363r. 58

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1998 | | pagina 60