DE STICHTING VAN HET FORT EN DE KERK VAN BATH 24. Tekeningen in ARA. OPG B 38: "Teekening van het Klein Arsenaal, en Magazijn Meesters woning en het Hoofd Wachthuis gebouwd in 1787" (1852: de magazijnmeesterswoning was oorspronkelijk voor de majoor bestemd; zie onder); "Teekening der Kazerne No.l" (1853) en "Teekening der Kazerne No.2 met de Infirmerie" 1852); "Teekening van het Brandspuiten Magazijn gebouwd in 1787 tot Turf Magazijn" (1852; vermoedelijk het kruitmagazijn). 25. Resoluties RvS, 26-2-1787, RvS 361, p.286v. 26. Resoluties RvS, 13-3-1787, RvS 361, p.355r. Gecommitteerde Raden waren door De Freijtag van de geplande reductie op de hoogte gesteld, en hadden op 8 maart de Zeeuwse onderhandelaar in Den Haag, W.C.H.van Lijnden, de opdracht gegeven ten overstaan van de Raad van State "te insteeren, dat eenige meerdere Casernes tot logement der benoodigde Militie mogen worden aangebouwd". Zie Resoluties GR. 8-3-1787, SvZ 595. 27. Brief van J.J.de Freijtag aan RvS. 3-4-1787, RvS 1151: exh. 10-4-1787. Zie ook Resoluties RvS. 10-4-1787. RvS 361, p.486v-487r. De eerste twee werden aangenomen door Jan Beekman, het laatste door Leenderd Huysers. 28. Resoluties RvS, 8-6-1787. RvS 362, p.854v-855v. 29. Memorie van RP, als opgenomen in Resoluties GR, 25-1-1787, SvZ 595, resp. punten 1, 2 en 4. 30. Memorie van RP, als opgenomen in Resoluties GR, 25-1-1787, SvZ 595, punt 3 en (voor het laatste) 7. 31. Resoluties GR, 25-1-1787, SvZ 595. 32. Brief van W.C.H.van Lijnden aan GR, 2-3-1787, als opgenomen in Resoluties GR. 8-3-1787, SvZ 595, met daaopvolgend een Pro Memorie waarin de negen punten waarover Van Lijnden moest onderhandelen zijn vervat. Zie ook de desbetreffende Resolutie van 8-3-1787 zelf. 33. Resoluties GR, 8-3-1787, SvZ 595. 34. Resoluties GR. 26-3-1787, SvZ 595. 35. Zie Resoluties GR. 18-4-1787 resp. 25-4-1787, SvZ 595. 36. Resoluties GR. 31-5-1787, SvZ 595. 37. Zie Resoluties GR, 18-4-1787, SvZ 595; brief GR aan RvS, 18-4-1787, SvZ 1621 (ook in: RvS 1151: exh.27-4-1787); Resoluties RvS, 27-4-1787 en 4-5-1787, RvS 361, p.588r-589r resp. 362, p.644r/v. 38. Brief RvS aan GR, 4-5-1787, RvS 539. p.339v-340r; ook in RvS 546; en in SvZ 1424.1. Zie ook Resoluties GR, 16-5-1787, SvZ 595. 39. Resoluties GR, 16-5-1787 en 31-5-1787, SvZ 595. Zie ook brief GR aan RvS, 16-5-1787. SvZ 1621 (ook in RvS 1153: exh. 1-6-1787); en Resoluties RvS. 1-6-1787. RvS 362, p.816r/v. 40. Resoluties Staten, 6-8-1787, SvZ 2.2 210, p.485-488. 41. Zie Extract Register SG. 3-5-1787, SvZ 1141; Notulen SvZ, 10-5-1787 en 21-5-1787, SvZ 2.2 210, p.251- 252 resp. p.291-292. 42. Brief AM aan GR, 23-10-1787, SvZ 1424.11. Zie ook Resoluties GR, 25-10-1787, SvZ 595. 43. Resoluties GR, 25-10-1787, SvZ 595. 44. Zie brief AM aan GR, 6-1 1-1787, SvZ 1424.11. Zie ook Resoluties GR, 14-11-1787, SvZ 595. 45. Zie uitvoerige brief van J.J.de Freijtag aan RvS. 11-12-1787, RvS 1157: exh.17-12-1787. Voor de citaten aldaar p.4-5 resp. p.5. Zie ook Resoluties RvS. 17-12-1787. RvS 363, p,1679r-1680r. Op het "Plan van het nieuw gemaakte Fort in den Reijgersbergschen Polder bij de Haven van Bats" uit 1786, ARA OPV B4. vindt men de bewuste gebouwen ingetekend. 46. Brief W.van Hooff aan RvS, 10-4-1788. RvS 1159: exh.28-4-1788. Zie ook Resoluties RvS, 28-4-1788, RvS 363, p.505r/v. 47. Brief W.van Hooff aan RvS, 23-12-1788, RvS 1165: exh.29-12-1788. Zie ook Resoluties RvS, 29-12-1788, RvS 366, p. 145 Or Ac 48. Zie "Plan van een blok Gebouwen bestaande in een krijgsraade kamer, arrestkamer voor officieren, woning voor den capteijn geweldiger, provoost, Huijsje voor de Brandspuijt, en een magazijntje tot den Brandt binnen t Fort te Bath", UB Leiden Collectie Bodel-Nijenhuis IX-10-25; resp. "Teekening van de Kommandants Woning" (1854), ARA OPG B 38. Voor de plannen zie Resoluties GR, 3-12-1790. SvZ 598. Een besluit werd toen evenwel nog niet genomen. De bewuste landsfabriek was inmiddels Abraham Voerman. 49. Voor Roelands zie Resoluties GR, 20-11-1787, SvZ 595; voor Cant zie Request van 4-12-1787. SvZ 1424.11; en Resoluties GR, 5-12-1787, SvS 595. Andere binnengelaten particuliere huizenbouwers zijn Jan Janssen (zie Request van 4-12-1787. SvZ 1424.11; en Resoluties GR, 5-12-1787, SvS 595), Job Dronkers (zie Request van 23-1-1788, SvZ 1425.1; en Resoluties GR, 31-1-1788, SvS 596). 50. Resoluties GR, 6-3-1788, SvZ 596. Zie ook Resoluties GR. 19-2-1789, SvZ 597. 51. Zie request L.de Munck van 15-4-1788, SvZ 1425.1; en Resoluties GR, 16-4-1788, SvZ 596. 59

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1998 | | pagina 61