J. BOOGAARD Schaatsenrijden bij de Koepoortbrug, naar een schilderij uit c.1850 opvattingen in liberaal Nederland. Vooral in de jaren zestig van de negentiende eeuw was er een diepgaande discussie gaande hoe men kon komen tot een betere ontwikkeling van het volk. In de Goese situatie speelde daarbij een aantal factoren een rol. In 1866 bestond het Goese Departement van het Nut 50 jaar. In een feestrede ter gelegenheid daarvan riep het bestuurslid Dr. E. Moll op "om door te gaan. met onverminderde ijver, de beschaving, die den mensch veredeld, in alle standen te bevorderen".5' Een tweede factor was de oprichting van de H.B.S. in Goes in 1866. Nieuwe docenten, zoals Dr. C. Walig, D. de Koning, F. Faiselij en Dr. A.W. van Campen versterkten de rangen van het Nut en brachten hun ideeën in.61 In de winter wan 1866 1867 werden vanuit het Nut een drietal verenigingen opgericht: De Vereeniging voor Volksvoordrachten, die zich ten doel stelde door middel van een lezing, volksvoordrachten noemden men die toen, belangrijke onderwerpen onder de aandacht van "onzen arbeidenden stand" te brengen.71 De Vereeniging voor Volksbelangen. Deze vereniging stelde zich ten doel: "het verspreiden van kennis en gezonde begrippen op maatschappelijk gebied".8,L De Vereeniging tot het regelen en bevorderen van Volksvermaken: Het doel was "het volk door gepaste uitspanningen en feestelijke bijeenkomsten aangenaam en zo nuttig mogelijk bezig te houden, opdat de smaak voor het goede en schoone aangewakkerd worde". 64

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1998 | | pagina 66