IJSVERMAAK besloten een wedstrijd in te lassen voor kinderen onder de 10 jaar. Zij moeten op klompen, daar de meesten geen schaatsen bezitten, zo snel mogelijk de baan aflopen. De eerste prijs is een kilo braadvet. De enthousiaste verslaggever van de Goessche Courant meldt: "Eene talrijke menigte uit alle standen, was getuige van de beste orde die onder zooveele jongens de commissie wist te handhaven en van de menigte tooneelen die den luiden lachtlust opwekten, dewijl verschillende door het opkomende water het met een natten broek moesten bekoopen". 161 U ziet, na sport hebben vermaak en bedeling hun intrede gedaan in de schaatssport in Goes. Dit zou in ieder geval in de rest van de negentiende eeuw zo blijven. De Vereniging voor Volksvermaken organiseerde geen ijsfeesten meer, althans in de notulen wordt er geen melding meer van gemaakt. Waarschijnlijk gaven de winters er ook geen aanleiding toe. Het duurde tot 1876. Dan verschijnt een advertentie in de Goessche Courant van 15 januari waarin aangekondigd wordt, dat er een schaatswedstrijd voor "minvermogende" jongens tot en met 15 jaar zal worden georganiseerd tussen de twee ravelijnen. Dat was dus op de Westvest. De organisatoren waren D. Ramondt en RJ. Hopmans, duidelijk exponenten van dezelfde commissie, in 1870 het schaatsfestijn organiseerde.17' Hoewel we het niet zeker weten is de Vereeniging Ijsvermaak naar alle waarschijnlijkheid uit deze commissie voortgekomen. 6. Het ontstaan van de "Vereeniging Ijsvermaak". Het tijdstip waarop in Goes voor het eerst een ijsclub opereerde onder de naam "Vereeniging Ijsvermaak" weten we niet precies. Begin 1879 was het vriezend weer. De vesten rondom de stad lagen dicht en er waren plannen voor een ijsfeest. In de Goessche Courant van zaterdag 11 januari 1879 verscheen een bericht waarin werd aangekondigd dat de Vereeniging Ijsvermaak van plan was een schaatswedstrijd voor behoeftigen te organiseren. Giften voor dit festijn konden worden afgegeven bij P.J. Hopmans in de Ganzepoortstraat.181 Enige dagen later vinden we in dezelfde krant een verslag waar in lovende woorden wordt gesproken over een "uitnemend geslaagd" evenement, waaraan 128 jongens deelnamen. De naam "Ijsvermaak" kwam echter in het verslag niet voor. Als we het notulenboek van de "Vereeniging Ijsvermaak" er op naslaan dan vinden we op de eerste pagina de notulen van een vergadering op 20 januari 1879, waarin het in hoofdzaak over de organisatie van het ijsfeest gaat. In deze notulen wordt verwezen naar een eerdere vergadering, waarvan geen verslag is bewaard gebleven. Op 21 januari is er opnieuw een vergadering. Tijdens die vergadering wordt een commissie in het leven geroepen, die een verenigingsreglement moet ontwerpen. In deze commissie hebben zitting de heren L.M. van Campen, L.K. Breker, M.N. Arentz, M.G. van den Ende en S. de Meulmeester. In het najaar heeft die commissie zijn huiswerk af. Op de vergadering van 10 november 1879 zal het nieuwe reglement gepresenteerd worden. Deze datum wordt aangehouden als oprichtingsdatum! De bijeenkomst verloopt wat rommelig. Van het bestuur, wie dat dan ook waren, is alleen de secretaris aanwezig, die de vergadering voorzit. 67

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1998 | | pagina 69