34 s. FA N DEN BOSCH, Med. Doct. teiwwA* 1809. Lector in de Natuurkund. bij Teijlers (lichting Kommisftris tot de Zaken van het middelbaar Onderwijs, der N. te Haarlem1809, Mr. J. IN DE BE TOUW, Oud-Raad te Nifmegen, I809, 0 H, bosscha. Hoogleeraar in de Gefchiedenisfen aan het Athenaeum en Rector der Latijnfche Scholen, te Amflerdam. 1809. JV F l o r ij n Mathematicus en Examinator Ge*, neraal der Marine, te Amflerdam* 1809, v. c. DE f R E M e r ij Med. Phil,- Doctor Hoogleeraar in de Wiskunde en Welfprekeir- heid te Utrecht1809. s. j. VAN DE wijnpersse, Hoogleeraar in de Wijsbegeerte en Letterkunde te Leiden 1809. Mr? J. c. D'engelbronner, Griffier bij de Regt- bank van eerRen aanleg te Thiel, i8u. a* schraver, Hoofd- Ingenieur van den Water Raat in het vijfde Districtte Middelburg1811« Jonkheer Baron h. collot d'escurij, Heer van Hei tienoor tLid van de Staten van Hol land, Curator derLeidfche Academie, Ridder N,L.te 'i Grayenkagc, 1812. Mr. C *5 Mr. a. a; stratenus, Lid van de Staten van HollandSecretaris bij het MiniRerie van Ma« rine, Ridder NL., in 's Gravenhage, 1812. ja. ripping, Med. Doctor te Middelburg, 1812» Jonkheer b. de jonge, Med. Doctor te Mid- delburg1812, b. F. tijde man, Predikant in de Nederduits fche Hervormde Gemeente té Dord. 1812. J® p. van gappelle, Hoogleeraar in de Ne- duitfche taal en Letterkunde aan het Athe neum te Amflerdam, iSia, A. goedkoop, Predikant te Gent, 1812. epkema, Rector van het Gijmnafium Illustre te Middelburg, 1814. Mr* t. van swinderen, Hoogleeraar in de Natuurkunde te Groningen. 1814. j. p. du ring, Med. Doctor te Middelburg. 1814* A. VAN LINDEN VAN DEN HEUVELL, in 's Hage. 1814. jj. a- borger, Theol. Doctor, Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te Leiden, 1814. Jonfc*

Tijdschriftenbank Zeeland

Jaarverslagen en naamlijsten KZGW 1817-1906, 2018 - heden | 1817 | | pagina 14